Καθένας

                                                                                                 (Από τη συλλογή  Τα αφελή)

Καθένας327

 

 

 

(ΘΓΤ)