Η μετατροπή του σχολείου του χωριού σε ξενώνα.

 

Όπως είναι γνωστό, το σχολείο του χωριού μας θα μετατραπεί σε ξενώνα. Από πλευράς διαδικασίας το Υπουργείο Οικονομίας έστειλε στις 16/06/2017 (Α.Π. οικ. 7328) στο Δήμο Γορτυνίας (και από εκεί στον πρόεδρο του χωριού Γιάννη Ρουσιά) την σχετική απόφαση, γνώση της οποίας λάβαμε και εμείς και ενημερώνουμε τους πατριώτες. 

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Θέμα: Ένταξη της πράξης «κατασκευή ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου» με κωδικό ΟΠΣ 5002155, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το Υπουργείο αποφασίζει την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή ξενώνα στο ΔΔ Σέρβου» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην ανακαίνιση του παλιού κτιρίου του σχολείου, που βρίσκεται εντός της Τ.Κ. Σέρβου της Δημοτικής Ενότητας Ηραίας του Δήμου Γορτυνίας και τη μετατροπή του σε ξενώνα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι κλπ.)

Κωδικός πράξης 5002155.

 κωδικός δικαιούχου 40103277.

Ημερομηνία έναρξης Πράξης ορίζεται η 25/04/2017.

 Ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

Ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 21/12/2017.

Σύνολο δαπανών με παραστατικά 555.000 ευρώ.

.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ

Φωτονιάτα Ευγενία

.

.(ΧΙΜ)