Καταστροφή άχρηστων εγγράφων και αντικειμένων, αρχείου Συνδέσμου

.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 1-6-2017 και μετά εισήγηση του προέδρου κ. Ι. Μπόρα, τα παρόντα μέλη αποφάσισαν την καταστροφή με μηχανικά μέσα (κατάτμηση κλπ) των παραστατικών στοιχείων (μπλοκ αποδείξεων κλπ.) του αρχείου του Συνδέσμου (μέχρι και το τέλος του έτους 2006) και άλλων άχρηστων αντικειμένων.

Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε επιτροπή, αποτελουμένη από τον πρόεδρο κ. Ι. Μπόρα και τα μέλη του ΔΣ  κ.κ.  Κ. Δάρα και Κ. Σχίζα, η οποία μετά την πάροδο 20 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, να προβεί στην καταστροφή των ως άνω εγγράφων κλπ.

Η επιτροπή οφείλει μετά το πέρας της εργασίας αυτής να εγχειρήσει άμεσα στο ΔΣ έκθεση στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά τα καταστραφέντα έγγραφα και άχρηστα αντικείμενα.