Καταστροφή άχρηστων εγγράφων και αντικειμένων, αρχείου Συνδέσμου

.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 1-6-2017 και μετά εισήγηση του προέδρου κ. Ι. Μπόρα, τα παρόντα μέλη αποφάσισαν την καταστροφή με μηχανικά μέσα (κατάτμηση κλπ) των παραστατικών στοιχείων (μπλοκ αποδείξεων κλπ.) του αρχείου του Συνδέσμου (μέχρι και το τέλος του έτους 2006) και άλλων άχρηστων αντικειμένων.

Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε επιτροπή, αποτελουμένη από τον πρόεδρο κ. Ι. Μπόρα και τα μέλη του ΔΣ  κ.κ.  Κ. Δάρα και Κ. Σχίζα, η οποία μετά την πάροδο 20 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, να προβεί στην καταστροφή των ως άνω εγγράφων κλπ.

Η επιτροπή οφείλει μετά το πέρας της εργασίας αυτής να εγχειρήσει άμεσα στο ΔΣ έκθεση στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά τα καταστραφέντα έγγραφα και άχρηστα αντικείμενα.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.