Καταστροφή άχρηστων εγγράφων και αντικειμένων, αρχείου Συνδέσμου

.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 1-6-2017 και μετά εισήγηση του προέδρου κ. Ι. Μπόρα, τα παρόντα μέλη αποφάσισαν την καταστροφή με μηχανικά μέσα (κατάτμηση κλπ) των παραστατικών στοιχείων (μπλοκ αποδείξεων κλπ.) του αρχείου του Συνδέσμου (μέχρι και το τέλος του έτους 2006) και άλλων άχρηστων αντικειμένων.

Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε επιτροπή, αποτελουμένη από τον πρόεδρο κ. Ι. Μπόρα και τα μέλη του ΔΣ  κ.κ.  Κ. Δάρα και Κ. Σχίζα, η οποία μετά την πάροδο 20 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, να προβεί στην καταστροφή των ως άνω εγγράφων κλπ.

Η επιτροπή οφείλει μετά το πέρας της εργασίας αυτής να εγχειρήσει άμεσα στο ΔΣ έκθεση στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά τα καταστραφέντα έγγραφα και άχρηστα αντικείμενα.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )