.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 1-6-2017 και μετά εισήγηση του προέδρου κ. Ι. Μπόρα, τα παρόντα μέλη αποφάσισαν την καταστροφή με μηχανικά μέσα (κατάτμηση κλπ) των παραστατικών στοιχείων (μπλοκ αποδείξεων κλπ.) του αρχείου του Συνδέσμου (μέχρι και το τέλος του έτους 2006) και άλλων άχρηστων αντικειμένων.

Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε επιτροπή, αποτελουμένη από τον πρόεδρο κ. Ι. Μπόρα και τα μέλη του ΔΣ  κ.κ.  Κ. Δάρα και Κ. Σχίζα, η οποία μετά την πάροδο 20 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, να προβεί στην καταστροφή των ως άνω εγγράφων κλπ.

Η επιτροπή οφείλει μετά το πέρας της εργασίας αυτής να εγχειρήσει άμεσα στο ΔΣ έκθεση στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά τα καταστραφέντα έγγραφα και άχρηστα αντικείμενα.


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.