Απόφαση Δήμου Γορτυνίας για κατασκευή βρύσης στου Σέρβου

                                                                                                                     ΑΔΑ: 7ΨΧΘΩ90-ΛΛΜ

 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 068/2016

ΘΕΜΑ:   Έγκριση κατασκευής βρύσης σε δημοτικό χώρο Τ.Κ. Σέρβου από το Σύνδεσμο Σερβαίων Αρκαδίας «Η Κοίμηση της Θεοτόκου».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ.07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/04/2016, ημέρα Παρασκευή

Στη Δημητσάνα και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας σήμερα 22 του μηνός Απριλίου 2016 & ώρα 18:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ. 3139 από 18/04/2016 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου του. Η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.67 παρ. 4. N 3852/2010.

 Παρόντος του Δημάρχου Γορτυνίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία. Σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ευρέθησαν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (06).

11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση κατασκευής βρύσης σε δημοτικό χώρο Τ.Κ. Σέρβου από το Σύνδεσμο Σερβαίων Αρκαδίας «Η Κοίμηση της Θεοτόκου»

 H Πρόεδρος ανακοίνωσε τη συζήτηση του θέματος για το οποίο τέθηκε υπόψη των μελών ότι ο Σύνδεσμος Σερβαίων κατέθεσε έγγραφο αίτημα για την κατασκευή πέτρινης βρύσης στον περιβάλλοντα χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου και του Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Σέρβου για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, με δαπάνες του. Για την κατασκευή κατέθεσε σχέδια της Πολιτικής Μηχανικού Γ. Βέργου. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι για την πρόταση είναι ενήμερος και σύμφωνος ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Σέρβου, ο οποίος προσκλήθηκε και για την συζήτηση του θέματος και παρευρέθη. Η Δ.Σ. κ. Διαμαντοπούλου διευκρίνισε ότι υπάρχει βρύση και πρόκειται να ανακατασκευαστεί. Ο κ. Δήμαρχος στην συνέχεια πρότεινε την κατ΄ αρχήν έγκριση για την κατασκευή του έργου προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες (αρχιτεκτονικό συμβούλιο κ.λ.π.). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως ακριβώς καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά, κατά την οποία οι Δ.Σ. έκαναν ερωτήσεις, παρατηρήσεις και τοποθετήθηκαν. Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία κατά την οποία τα μέλη ψήφισαν:

Υπέρ της πρότασης  Είκοσι τέσσερα (24)

Αποχωρήσαντες ή προσωρινά απόντες Τρεις (3).

και το Δ.Σ. ομόφωνα

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την κατασκευή βρύσης σε δημοτικό χώρο περιβάλλοντα χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου και του Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Τ.Κ. Σέρβου από το Σύνδεσμο Σερβαίων Αρκαδίας «Η Κοίμηση της Θεοτόκου» υπό την προϋπόθεση να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες . Καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίβλεψη των εργασιών.

                                              Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 068/2016. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση ώρα περίπου 22:00 (22/04/2016) και υπογράφηκε το πρακτικό ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                             Ακριβές αντίγραφο

                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ-ΚΑΧΡΗ


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.