Τα Τελευταία Νέα

Τρόπος λειτουργίας Ιστοσελίδας servou.gr. Απόφαση επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ SERVOU.GR, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αθήνα 19.10.2017

Εισαγωγή

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας, με την απόφασή του, της 12.10.2017, αποφάσισε τη συγκρότηση 5μελούς επιτροπής, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας του, servou.gr

Μετά επιμελή διαβούλευση των μελών και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκαν τα παρακάτω. Να σημειωθεί πως οι αποφάσεις είναι σύμφωνες με τα άρθρα του κανονισμού της ιστοσελίδας και του καταστατικού του Συνδέσμου, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Γ.Σ. και τα οποία υπερισχύουν των όποιων αποφάσεων της σημερινής ή όποιας μελλοντικής Επιτροπής.

Άρθρα.

1.α. Σύμφωνα με τον κανονισμό (Άρθρο 3/ Β: Αρμοδιότητες "Επιτροπής διαχείρισης"): «Κάθε επιτροπή θα εκλέγει τον πρόεδρό της, που θα είναι μέλος του ΔΣ.», η επιτροπή μας ορίζει ως πρόεδρο το μέλος της Ελένη Μπόρα, που είναι γραμματέας του Δ.Σ. και superuser της ιστοσελίδας.Η πρόεδρος θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1.β.
θα έχει το συντονισμό του όλου έργου της επιτροπής και η ψήφος της θα υπερισχύει, σε περίπτωση ισοψηφίας.
1.γ. οφείλει να κοινοποιεί σε όλα τα μέλη της επιτροπής οτιδήποτε περιήλθε σε γνώση της, σε σχέση με την ιστοσελίδα (το ίδιο ισχύει για όλα τα μέλη της επιτροπής).
1.δ. θα ενημερώσει το ΔΣ του Συνδέσμου, για τις ληφθείσες αποφάσεις της επιτροπής, θα τις καταχωρεί στα αρχεία του Συνδέσμου και θα ενημερώνει γενικά το ΔΣ για το έργο της Επιτροπής.

***

2.α. Η διαδικασία ανάρτησης των άρθρων θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον κανονισμό, όπου αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί: (Άρθρο 3/Γ: Καθήκοντα μελών επιτροπής διαχείρισης):
«… Όποιο από τα μέλη της επιτροπής έχει άρθρο-θέμα προς ανάρτηση (είτε είναι ο ίδιος αρθρογράφος-δημιουργός, είτε έχει περιέλθει σε αυτόν από άλλο αρθρογράφο-δημιουργό) θα το στέλνει στα άλλα μέλη της επιτροπής, με e-mail, διατυπώνοντας πρώτα ο ίδιος τη δική του θέση. Επίσης θα στέλνει και τυχόν φωτογραφίες που έχει προς ανάρτηση (εάν όλα τα μέλη της επιτροπής μπορούν να μπουν στα "δοκιμαστικά", μπορεί το άρθρο -αντίγραφο- να αναρτάται εκεί προς μελέτη και να μην στέλνεται στα προσωπικά e-mails, οφείλει όμως αυτός που το ανάρτησε να ειδοποιήσει σχετικά τα μέλη της επιτροπής)…»
2.β. Προσθήκη στο πιο πάνω άρθρο του κανονισμού:
Όποιο άρθρο τοποθετείται στα δοκιμαστικά, δεν πρέπει να είναι επισκέψιμο από τα μέλη της ιστοσελίδας, πριν την οριστική του ανάρτηση στην κανονική του κατηγορία. Ο τρόπος θα συζητηθεί και θα εφαρμοστεί από τους 3
superusers.

***

3.α. Τα άρθρα που θα υποβάλουν οι 2 editors (τα 2 μέλη της επιτροπής που δεν είναι superusers), ή μέλη της ιστοσελίδας, στην κατηγορία/ενότητα των δοκιμαστικών, θα αναρτώνται από την πρόεδρο, η οποία θα επικοινωνεί μαζί τους, για τυχόν διευκρινήσεις. Μπορεί η πρόεδρος να αναθέτει την ανάρτηση τέτοιων άρθρων και στους 2 άλλους superusers της ιστοσελίδας.
3.β. Για να αναρτηθεί ένα άρθρο πρέπει να συγκεντρώνει 3 ΟΚ, από τα 5 μέλη της επιτροπής. Με 2 ΟΚ (αν δηλαδή λείπει μια απάντηση), αναρτάται, αν στις θετικές ψήφους είναι και αυτή της προέδρου. Διαφορετικά, το άρθρο θα προωθείται στο Δ.Σ., να λάβει αυτό την τελική απόφαση, αν δηλαδή αναρτηθεί με ευθύνη του ΔΣ ή απορριφτεί οριστικά. Με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, θα προωθούνται και τα άρθρα με 1 ή καμία θετική ψήφο.
3.γ. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής δεν απαντήσει, εντός 5 ημερών, η διαδικασία συνεχίζεται, με τις θέσεις των υπολοίπων μελών (Άρθρο 3/Γ: Καθήκοντα μελών επιτροπής διαχείρισης).
3.δ. Από οποιονδήποτε από τους 3 superusers μπορούν να αναρτώνται «τα κοινωνικά θέματα» χωρίς απόφαση της επιτροπής ( Άρθρο 3/ Γ). Τα μνημόσυνα συμπεριλαμβάνοντα στα κοινωνικά θέματα, επίσης.
3.ε. Στα «τελευταία αναρτημένα άρθρα» δεν πρέπει να περιλαμβάνονται 2 άρθρα του ίδιου αρθρογράφου (πλην φυσικά των κοινωνικών).
3.ζ. Τα άρθρα από τα πρακτικά του ΔΣ, ή άλλες δραστηριότητες του ΔΣ, θα αναρτώνται με υπογραφή προέδρου επιτροπής και προέδρου ΔΣ, χωρίς να περάσουν από την επιτροπή της Ιστοσελίδας.

***

4.α. Κάθε ένας από τους 3 superusers ελέγχει, με ιδιαίτερη προσοχή, τυχόν οπτικοακουστικό υλικό, που περιλαμβάνει το άρθρο που ανάρτησε, καθώς και το εάν η εμφάνισή του είναι καλή, σε μεγάλη οθόνη (DesktopPC) αλλά και σε μικρή οθόνη κινητού τηλεφώνου.
4.β. Με την ίδια προσοχή, οφείλει ο superuser να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχουν τα συστήματα Joomla και c-panel της ιστοσελίδας (είναι ο μόνος που έχει εξουσιοδότηση να τα χρησιμοποιεί), ώστε το άρθρο να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες (κατάλληλες φωτογραφίες, links, κλπ) και να έχει την καλύτερη δυνατή εμφάνιση.

4.γ. Κανένας από τους 3 superusers«… να μην επεμβαίνει σε άρθρα που ανάρτησε άλλος διαχειριστής Αν τυχόν διαπιστώσει κάποιο λάθος ή νομίζει πως χρειάζεται κάποια αλλαγή, οφείλει να ενημερώσει τον διαχειριστή που ανάρτησε το άρθρο και την επιτροπή διαχείρισης και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση να φέρνει το θέμα στο ΔΣ.» (Άρθρο 3/Δ: Καθήκοντα διαχειριστή).

4.δ. Οι superusers θα συνεννοηθούν για τον τρόπο διακίνησης των 10 άρθρων κάτω από «τα τελευταία αναρτηθέντα».

***

5.α. Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα νεώτερα μέλη της Επιτροπής να εκπαιδευτούν στην εγκατάσταση και επέκταση προγραμμάτων (Extensions), να τα ενεργοποιούν ή να τα απενεργοποιούν, εκ των οποίων σπουδαιότερα είναι εκείνα που έχουν σχέση με την Οργάνωση του περιεχομένου, τη λειτουργικότητα και την Ασφάλεια της ιστοσελίδας.

5.β. Είναι αυτονόητο ότι τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό λειτουργίας της ιστοσελίδας υπερτερούν των αποφάσεων της παρούσης επιτροπής, στην περίπτωση που μελλοντικά προκύψουν διαφορές ερμηνείας από μέλη της Επιτροπής

5.γ. Οποιαδήποτε αλλαγή, στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας, πρέπει να έχει την έγκριση του ΔΣ του Συνδέσμου.

5.δ. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα της ιστοσελίδας και για οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρία e-provoli, που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας, θα γίνεται σχετική ενημέρωση όλων των μελών.

Η πρόεδρος,
Ελένη Κ. Μπόρα
Τα μέλη:
Παύλος Ευστ. Δάρας
Ιωάννης Στ. Βέργος
Χρήστος I
. Μαραγκός
Θεόδωρος Γ. Τρουπής


Πρακτικά Συνεδρίασης του ΔΣ του Συνδέσμου 20.10.2017

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου μας, της 20.10.2017, στην ατζέντα συζήτησης συμπεριλήφθησαν τα εξής θέματα:

1. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης της Ιστοσελίδας της 19.10.2017, για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

2. Έκδοση του επόμενου φύλλου του «Αρτοζήνου», κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

3. Διοργάνωση εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στις 21.1.2018, στην Πανγορτυνιακή αίθουσα, με:

α) Απονομή αριστείων, βραβείων και δώρων στους αριστούχους, στους επιτυχόντες στα ΑΕΙ – ΤΕΙ, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017.

β) Απονομή δώρου σε κάθε μαθητή, που θα παρευρεθεί στην εκδήλωση, ανεξαρτήτως βαθμολογίας.

Καθώς είναι τιμή για το ΔΣ να βραβεύει τα Σερβιωτόπουλα, παρακαλούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που θα παρευρεθούν, να ειδοποιήσουν το ΔΣ, έτσι ώστε να προετοιμαστούν τα δώρα των παιδιών. Είναι απαραίτητη, βέβαια, η φυσική παρουσία του κάθε βραβευόμενου.

4. Διοργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης του Συλλόγου.

5. Απόφαση ανάθεσης σε κάτοικο του χωριού, του καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων, το πνευματικό κέντρο και τα ξωκλήσια του χωριού μας.

6. Συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση της κατασκευής της βρύσης στην πλατεία του χωριού.

7. Απόφαση του ΔΣ για αρχειοθέτηση της πρότασης του Γεωργίου Βέργου προς το Δήμαρχο Γορτυνίας, για ονοματοδοσία του δρόμου Σουλινάρι-Σέρβου, ως ‘Οδός Αντιδημάρχου Ηραίας Αθανάσιου Μπόρα’.

Η γραμματέας,

Ελένη Κ. Μπόρα


29.10.2017 Ετήσιο μνημόσυνο Φώτη Π. Σχίζα.

FOTIS SCHIZASΤην Κυριακή 29 Οκτωβρίου και ώρα 9.30 π.μ στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Ν. Λιοσίων (Ίλιον), θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του συγχωριανού μας Φώτη Παναγ. Σχίζα.


22.10.2017 Ετήσιο μνημόσυνο Αντώνη Ι. Κουτσανδρέα

Την Κυριακή το πρωί, στις 22.10.2017, θα τελεστεί ετήσιο μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του συγχωριανού μας Αντώνη Ι. Κουτσανδρέα, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, στο Περιστέρι.

(ΕΚΜ)

Επιτροπή Διαχείρισης της Ιστοσελίδας

Αγαπητοί πατριώτες, στις 12-10-2017, το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ιστοσελίδας servou.gr, συγκρότηση 5μελούς "Επιτροπής Διαχείρισης της Ιστοσελίδας", που απαρτίζεται από τρία μέλη εντός Δ.Σ.:

Ελένη Κ. Μπόρα
Παύλος Ευστ. Δάρας
Ιωάννης Στ. Βέργος

και από δύο μέλη εκτός Δ.Σ.:

Χρήστος Ι. Μαραγκός
Θεόδωρος Γ. Τρουπής

Από την αυτή επιτροπή, όπως ορίστηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ., της 7ης-9-2017, Διαχειριστές της Ιστοσελίδας παραμένουν οι:

Ελένη Κ. Μπόρα
Χρήστος Ι. Μαραγκός
Θεόδωρος Γ. Τρουπής

 

Η γραμματέας του Δ.Σ.,

Ελένη Κ. Μπόρα

4-10-2017 Τυπώθηκε το 207o φύλλο της εφημερίδας «Αρτοζήνος»

Σήμερα, κυκλοφόρησε το φύλλο Νο 207 του «ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ», που καλύπτει την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2017.

Για να διαβάσετε το Νο 207 του «ΑΡΤΟΖΗΝΟΥ», πατήστε ΕΔΩ.

(ΕΚΜ)

Ο μαέστρος Αναστάσιος Στρίκος προβάλλει την ελληνική μουσική

Ο μαέστρος μας, Anastasios Strikos, σε μια ενδιαφέρουσα δουλειά που τιμά και προβάλλει την ελληνική μουσική στην Ευρώπη! 

Στο Λονδίνο, στον πολυχώρο του Ελληνικολυ Κέντρου (HellenicCentre), την Παρασκευή 6 Οκτώβρη! Ο χώρος αυτος βρίσκεται στην καρδιά του Marylebone, μια ήσυχη και γοητευτική γειτονιά του Λονδίνου.

Τιμά και τον τόπο καταγωγής του o αγαπητός πατριώτης, το χωριό μας Σέρβου Αρκαδίας, και εμείς οι Σερβαίοι αισθανόμαστε υπερήφανοι γι αυτόν και του ευχόμαστε πολλές ανάλογες εκδηλώσεις και κάθε επιτυχία στη ζωή του.
.

Βάπτιση τέκνου Νίκης Ηλ. Μπόρα-Βαλαή

 

vaftisiMporasNiki

 

 

Η Νίκη, κόρη του Ηλία Θ. Μπόρα από το χωριό μας και ο σύζυγός της Ευάγγελος Βαλαής βάφτισαν τον πρωτότοκο γιό τους και του έδωσαν το όνομα Ηρακλής-Κωνσταντίνος.

Το μυστήριο έγινε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, που βρίσκεται μέσα στο πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον.

Κουμπάρα ήταν η Ανδρονίκη Τσίχλια.

Μετά τη βάπτιση, προσφέρθηκαν κεράσματα στους καλεσμένους, οι οποίοι εξέφρασαν  τις καλύτερες ευχές τους για τον Ηρακλή-Κωνσταντίνο.

 

 Ο Σύνδεσμός μας εύχεται στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και λοιπούς συγγενείς να τους ζήσει το νεοφώτιστο και να είναι καλότυχο και πάντα ευτυχισμένο στη ζωή του.  

 

Απεβίωσε ο Γιάννης Δημ. Γρέκης, 84 ετών.

Απεβίωσε ο Γιάννης Δημ. Γρέκης, 84 ετών. Ο Γιάννης ήταν το 3ο από τα πέντε παιδιά του Μήτσου Ιωάννη Γρέκη και της Σταυρούλας Βασ. Σχίζα από το χωριό μας.

Τα αδέρφια του εν ζωή είναι ο Παναγιώτης και η Αλεξάνδρα, ενώ οι αδερφές του Φωτεινή και Πανωραία έχουν αποβιώσει.

Ο Γιάννης ήταν συνταξιούχος άριστος ελαιοχρωματιστής και πολύ καλός άνθρωπος.

Η κηδεία του έγινε την επομένη του θανάτου του στις 28-9-2017, στο νεκροταφείο του Αγίου Δημητρίου, στο Μπραχάμι.

Ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον σκέπασε. Στη σύζυγό του Βάσω και τα παιδιά του Δημήτρη και Σταυρούλα, θερμά συλλυπητήρια. Ο Γιάννης ήταν πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου. (Από τον Γκούτη Αθανάσιο)

Το ΔΣ εκφράζει τη συμπάθειά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

(Ε.Κ.Μ.)

8.10.2017 40ήμερο μνημόσυνο Ελευθερίας Τσιρώνη - Βέργου.

Την Κυριακή 8/10/2017, στον Άγιο Νικόλαο Ιλίου στις 10:00 π.μ. θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για την Ανάπαυση της ψυχής της Ελευθερίας Τσιρώνη (σύζυγος Γιώργου Βέργου του Λάμπρου).

1.10.2017 40ήμερο μνημόσυνο Νίκου Στυλ. Σχίζα.

Nikos Styl ScizasΤην Κυριακή 1.10.2017 και ώρα  9.30 π.μ θα τελεστεί  40ήμερο μνημόσυνο στον  ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά (Οδός Αγίου Νικολάου 2, απέναντι από τον ΟΛΠ), υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του συγχωριανού μας Νίκου Στυλ. Σχίζα

1.9.2017 Απεβίωσε ο Ηλίας Αργυρός.

Αρχές Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε ο Ηλίας Αργυρός, και η εξόδιος ακολουθία έγινε στη Σαντορίνη. Ο Ηλίας είχε παντρευτεί τη συγχωριανή μας Ελένη Αθανασίου Κλεισούρα, και απέκτησαν ένα γιό τον Κώστα, που είναι καθηγητής  Μέσης εκπαίδευσης στη Ρόδο.

 

Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος..

Επιτυχίες Σερβιωτόπουλων στις Πανελλήνιες εξετάσεις: Κούλη Χριστίνα -Μαρία του Παν.

Η Χριστίνα –Μαρία Παν. Κούλη, εγγονή της Πηνελόπης Παν Κατσιάπη, επέτυχε στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις, στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας.

Ο Σύνδεσμος την συγχαίρει και της εύχεται πολλές ακόμη επιτυχίες και ό,τι καλύτερο στη ζωή της.

Βάπτιση τέκνου Μαργαρίτας Θ. Τρουπή-Κορέλα.

 

Την Κυριακή 24-9-2017, η Μαργαρίτα και ο σύζυγός της Άγγελος βάφτισαν τον γιό τους και του έδωσαν το όνομα Θεόδωρος (του παππού Θόδωρου Τρουπή-Γκράβαρη).

Το μυστήριο έγινε σε Ναό που βρίσκεται σε κτήμα στην περιοχή Βάρης-Κορωπίου, όπου παρατέθηκε και γεύμα στους καλεσμένους. Πλέον των διακοσίων ατόμων  κάθισαν στο τραπέζι και απήλαυσαν πλουσιοπάροχο γεύμα, ενώ ευχήθηκαν τα καλύτερα για το Θεόδωρο Κορέλα.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις καλύτερες ευχές του για το νεοφώτιστο Θεόδωρο, να είναι πάντα ευτυχισμένο και καλότυχο στη ζωή του. Στους χαρούμενους γονείς, στις γιαγιάδες, παππούδες και λοιπούς συγγενείς να τον χαίρονται και να τον δουν όπως επιθυμούν.  

19-9-2017 Απεβίωσε ο Κώστας Γιαννόπουλος, ετών 95.

Απεβίωσε στις 19-9-2017 ο Κώστας Γιαννόπουλος, σύζυγος της μακαρίτισσας Ελένης Ανδρέα Δάρα, σε ηλικία 95 ετών. Καταγόταν από τη Δόξα Γορτυνίας και ήταν συνταξιούχος εργολάβος. Πέθανε στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, όπου κατοικούσε. Ο γιος του, Γιώργος, είναι συνταξιούχος αρχιτέκτονας.
Το ΔΣ του Συνδέσμου Σερβαίων εκφράζει τη συμπάθειά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Θ.Τ.

24-9-2017 Απεβίωσε η Αναστασία (Σούλα) Μαρίνη Σκούρου, ετών 84.

Σε πένθος βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 24-9-2017, το χωριό μας, καθώς το πρωί έφυγε από τη ζωή, αιφνίδια, η αγαπημένη, προσφιλής και σε όλους γνωστή, Αναστασία (Σούλα) Μαρίνη Σκούρου, το γένος Βέργου (του Γιωργάκη), σε ηλικία 84 ετών.

Ήταν το τρίτο από τα επτά παιδιά του Γιωργάκη Βέργου: Παρασκευάς 1927, Σταυρούλα, Σούλα, Ελένη, Βασίλης 1940, Γιάννης 1947 (σκοτώθηκε στην Τρίπολη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα) και Μιχάλης 1953.

 Η Σούλα παντρεύτηκε τον αξέχαστο Μαρίνη Σκούρο (από την Τσίπολη) και μαζί απέκτησαν πέντε παιδιά, την Σταυρούλα (σύζυγο του Μιχ. Καλογερόπουλου, στα Σβόρνα), τον Παναγιώτη (σύζυγο της Παρασκευής Καγιούλη), τον Γιώργο, τον Χαράλαμπο και τον Αθανάσιο (Σούλη) που διαμένει και εργάζεται στου Σέρβου. Η Σούλα ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα γυναίκας, καλή σύζυγος, αξιαγάπητη μάνα, φιλική, κοινωνική, καλοπροαίρετη και αεικίνητη, μέχρι την τελευταία της στιγμή. ‘Φύλαγε’ με τον τρόπο της την κάτω άκρη του χωριού μας. Η απουσία της θα γίνει αισθητή.

Ο πατέρας της Σούλας ήταν γεννημένος το 1901 και είχε παντρευτεί την Θανάσω Ι. Κλεισούρα. Είχε πολεμήσει στη Μικρά Ασία και ήταν ανάπηρος πολέμου.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του και τη συμπάθειά του στην οικογένειά της, στους συγγενείς και φίλους της, για το χαμό της αγαπητής μας Σούλας, που θα ζει πάντα στη μνήμη μας, μέσα από την παρουσία των παιδιών της και μέσα από τη δική της ιδιαίτερη και ξεχωριστή  παρουσία στα χρόνια του βίου της.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, Δευτέρα 25-9-2017, στη μία η ώρα (13:00), στο χωριό μας Σέρβου, στην εκκλησία ‘Η Κοίμηση της Θεοτόκου’.

(E.K.Mπόρα)

 

Ραδιοφωνική εκπομπή στις Βρυξέλες από την πατριώτισσα Ελένη Θ. Τρουπή

Στην προσωπική σελίδα στο facebook της πατριώτισσας Ελένης Θ. Τρουπή-Burillon, κόρης του αείμνηστου λογοτέχνη Θοδωρή Τρουπή, διαβάσαμε το παρακάτω κείμενο.

.

Ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΘΟΠΟΊΗΣΗ


Φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι από την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, στις 19 κ 30 ώρα κεντρικής Ευρώπης (20 κ 30 ώρα Ελλάδας) θα παρουσιάζω, κάθε Πέμπτη, στη συχνότητα του
www. Radioboo.gr, τη ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΘΟΠΟΊΗΣΗ με το λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό ψευδώνυμο Ελένη Καλλίστου.

Είναι μία σειρά εκπομπών λόγου με θέμα την ελληνική μυθολογία και τις πολλαπλές επιρροές της στην ελληνική και παγκόσμια τέχνη (Λογοτεχνία, μουσική, ζωγραφική, κινηματογράφο...). Την ίδια εκπομπή θα την παρουσιάζω στα γαλλικά, τις Κυριακές, στις 15 ώρα κεντρικής Ευρώπης. Είμαι πολύ συγκινημένη που θα έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας το πάθος μιας ολόκληρης διδακτικής καριέρας και την αγάπη μου για την τέχνη και ειδικά τη λογοτεχνία. Συντονιστείτε λοιπόν στο Radioboo.gr! Ας πετάξουμε με τα φτερά του μύθου!!

 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πρόοδο και τις δραστηριότητες της αγαπητής Ελένης στο εξωτερικό, και της ευχόμαστε καλές εκπομπές και κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνει.

Η Ελένη είναι καθηγήτρια φιλόλογος σε γαλλόφωνο Λύκειο των Βρυξελλών, ενώ παράλληλα ασχολείται με την ποίηση (ποιήματά της έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα servou.gr και την εφημερίδα του Συνδέσμου "Αρτοζήνος"), το θέατρο, τη δημοσιογραφία κλπ. Η Ελένη κάνει τις διακοπές της στο χωριό μας κάθε καλοκαίρι.

Οι πατριώτες μπορούν να παρακολουθούν τις εκπομπές της "ιντερνετικά" στη διεύθυνση που αναφέρει.

 

Συγχαρητήρια Ελένη

(ΕΚΜ)

.

18,19/9/2017 Kινητό πολυϊατρείο στα Τρόπαια

Από την προσωπική σελίδα στο facebook της Μαρίνας Διαμαντοπούλου-Τρουπή.

 

Το κινητό πολυϊατρείο "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" του οργανισμού "Χαμόγελο του Παιδιού", φιλοξενούμενο από το Δήμο Γορτυνίας, βρίσκεται στα Τρόπαια σήμερα και αύριο (18 και 19/9/2017), για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα παιδιά των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή (20,21,22/9/2017) θα βρίσκεται στη Βυτίνα.
Πληροφορίες ΔΗΚΕΓ: Τηλ. 2797022700

 

(Ε.Μ.)

 

 

Φωτογραφία της Μαρίνα Διαμαντοπούλου.
 

Επικήδειος λόγος για Νίκο Στ. Σχίζα

ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΤΡΟΥΠΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

Αγαπημένε, αδερφικέ μου φίλε, Νίκο.

Δεν πίστευα ποτέ μου ότι θα έλαχε σε μένα o κλήρος για να σε κατευοδώσω στο τελευταίο σου ταξίδι.

Αλλά με τι καρδιά! Με τι ψυχή!

Τα λόγια είναι φτωχά και δεν τα βρίσκω. Βρίσκω, όμως, τη δύναμη, με απέραντη θλίψη και συντετριμμένη καρδιά να σου πω δυο λόγια για τον παντοτινό αποχαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα: Επικήδειος λόγος για Νίκο Στ. Σχίζα

Επιτυχίες Σερβιωτόπουλων στις Πανελ. Εξετάσεις. Βέργος Χρήστος του Ιωάννη.

Ο Χρήστος Ι. Βέργος, εγγονός του Διονυσίου (του Νιόνιου του Νυσιόγιαννη) Βέργου και της Διαμάντως, είναι επιτυχών στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα Φιλοσοφικής Σχ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Σύνδεσμος τον συγχαίρει και του εύχεται πολλές ακόμη επιτυχίες και ό,τι καλύτερο στη ζωή του.

Επιτυχίες Σερβιωτόπουλων στις Πανελ. Εξετάσεις. Αλτόγλου Μιχάλης

Στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2017, ο Μιχάλης Γ. Αλτόγλου, υιός Κυριακής Σαβόγλου, εγγονός Ευγενίας Λ. Βέργου, είναι επιτυχών στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

.

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο Μιχάλη και του εύχεται καλή πρόοδο και κάθε καλό στη ζωή του.


cheap license autocad architecture 2018 2018 www.vistaprintdeals.com/set.php autosketch 10 product purchase autosketch 10 solidworks 2016 educational adobe fireworks cs6 oem buy
acrobat pro for mac for sale maya 2017 oem buy resources related site coreldraw graphics suite x7 coreldraw graphics suite x7 for sale autocad 2012 price

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )