Η τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 294/28-11-1984 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
Κ Ε Φ Α Λ A I O Α΄
Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα
ΑΡΘΡΟ 1ο: Ιδρύεται Σωματείο πολιτιστικό -εξωραϊστικό- μορφωτικό με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ", με έδρα την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: κοινωνικοί και εκπολιτιστικοί:   Ειδικότερα, η κατοχύρωση της ελεύθερης διαμόρφωσης και διακίνησης ιδεών, η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η εξύψωση του μορφωτικού - πνευματικού και ηθικού επιπέδου των μελών του, η αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια αυτών, η ηθική συμπαράσταση και αρωγή στην Κοινότητα Σέρβου Αρκαδίας με την προβολή και τον εξωραϊσμό αυτής, η συμπαράσταση σ' όλους όσους έχουν ανάγκη και κατάγονται από την παραπάνω κοινότητα, ακόμη δε η βράβευση των μελών και των παιδιών αυτών που έχουν ιδιαίτερη επίδοση στα γράμματα, στις τέχνες, στον αθλητισμό ή διακρίνονται σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα. Γενικά δε η κοινωνική πρόοδος των με4λών, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των και η με κάθε νόμιμη ενέργεια πα­ρακολούθηση και προώθηση όλων των ζητημάτων που αφορούν την υλική και πνευματική προαγωγή της Κοινότητας Σέρβου.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Μέσα: Οι παραπάνω σκοποί θα πραγματοποιηθούν με την ίδρυση του Συνδέσμου, με τη λειτουργία εντευκτηρίων και βιβλιοθηκών για την χρήση των μελών, με την οργάνωση εκδρομών, μορφωτικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως διαλέξεις κ.λ.π., με την ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας, τράπεζας αίματος, με την έκδοση εντύπου (εφημε­ρίδας) και γενικά με την εκτέλεση κάθε έργου πού θα προάγει την κοινωνική και πολιτιστική αποστολή του Συνδέσμου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μέλη - Όροι εγγραφής - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις - Ποινές

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τον Σύνδεσμο αποτελούν μέλη τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου είναι άτομα και των δύο φύλων, καταγόμενα από την Κοινότητα Σέρβου, οι σύζυγοι αυτών, οι κατευθείαν συγγενείς αυτών, καθώς επίσης τα παιδιά και τα εγγόνια τους, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει τα 18 χρόνια και εφ' όσον δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών του Συνδέ­σμου .

Αρωγά μέλη είναι εκείνοι που προσφέρουν ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά στο ταμείο του Συνδέσμου. Αρωγά, δεν μπορεί να είναι τα μέλη της πρώτης κατηγορίας.

Επίτιμα μέλη προτείνονται από το Δ.Σ. ή από 3 μέλη του Δ.Σ. ή από 4 τακτικά μέλη του Συνδέσμου, εκείνοι που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στον Σύνδεσμο, ή αυτοί που μπορούν από την θέση τους, κοινωνική ή οικονομική να βοηθήσουν τον Σύνδεσμο ηθικά και υλικά. Ανακηρύσσονται δε επίτιμα μέλη από την Γ.Σ. με πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γ.Σ. του Συνδέσμου χωρίς όμως το δικαίωμα της ψήφου για κανένα ζήτημα και δίχως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Απαγορεύεται η ανάμιξη τους στην διαχείριση του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Για την εγγραφή στον Σύνδεσμο νέου μέλους, απαιτείται η υποβολή γραφτής αιτήσεως στο Δ.Σ. στην οποία να δηλώνει α) την ακριβή διεύθυνση της κα­τοικίας του, β) ότι έχει συμπληρώσει τον 18ο χρόνο της ηλικίας του, γ) ότι κατάγεται από την Κοινότητα Σέρβου ή ότι είναι σύζυγος καταγόμενου από την Κοινότητα Σέρβου ή ότι είναι παιδί, εγγονός, δισέγγονος κ.λ.π. κα­ταγόμενου από την Κοινότητα Σέρβου, δ) ότι δέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Συγχρόνως το υποψήφιο μέλος καταβάλλει στο ταμείο του Συνδέσμου το δικαίωμα έγγραφης του και την συνδρομή ενός έτους. Το Δ.Σ. αποδέχεται την αίτηση με απόφαση του και εγκρίνει την εγγραφή στο Μητρώο των μελών, διαφορετικά την απορρίπτει.

Στην περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως από το Δ.Σ. ο άμεσα ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει οριστικά για την παραδοχή ή όχι της αιτήσεως του αιτούντος για την εγγραφή σαν μέλος του Συνδέσμου. Η ιδιότητα του μέ­λους αποκτάται με την καταχώρηση στο Βιβλίο Μητρώου Μελών και χάνεται με την διαγραφή του απ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου πληρώνουν υποχρεωτικά στο ταμείο του εφ'απαξ 400 δραχ. για δικαίωμα έγγραφης, κάθε χρόνο δε εισφορά 500 δραχ., η οποία καταβάλλεται σε δύο (2) το πολύ δόσεις. Το δικαίωμα εγγραφής και η τακτική εισφορά μπορούν να αυξομειώνονται με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. Τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη του Συνδέσμου δεν υποβάλλονται σε καμιά τακτική συνδρομή, επίσης δεν υποχρεώνονται σε τακτική συνδρομή οι στρατιώτες, φοιτητές, όπως κάθε άλλο άτομο πού αποδεδειγμένα αδυνατεί να πληρώσει. Την αδυναμία για πληρωμή της συνδρομής κρίνει και αποφασίζει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Για τη συμμετοχή στις Γ.Σ. του Συνδέσμου, όπως και για την άσκηση ταυ δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πρέπει απαραιτήτως το μέλος να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις πού προβλέπον­ται από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Μέλος πού καθυστερεί την συνδρομή περισσότερο από ένα χρόνο αποκλείεται από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή' της Γ.Σ., καλείται δε εγγράφως να πληρώσει και αν δεν συμμορφωθεί διαγράφεται υστέρα από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Δεν μπορεί να γραφτεί μέλος του Συνδέσμου: α) Όποιου αποδεδειγμένα η διαγωγή είναι ασυμβίβαστη και αντιστρατευόμενη το σκοπό και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, β) Όποιος έχει στερηθεί αυτοδίκαια ή ύστερα από δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρ­κεί η στέρηση αυτή. γ) Όποιος δια νόμου ή δικαστικής απο­φάσεως στερείται το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης συνε­ταιρισμών ή ενώσεων προσώπων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ή στέρηση αυτή. Οι ανήκοντες στις παραπάνω περιπτώ­σεις διαγράφονται από το Βιβλίο Μητρώου Μελών με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. στην οποία μπορούν να παρα­στούν οι ίδιοι ή με αντιπρόσωπο τους με το δικαίωμα της απολογίας. Τα με αυτόν τον τρόπο διαγραφόμενα μέλη επανεγγράφονται δι αποφάσεως του Δ.Σ. και εγκρίσεως της Γ.Σ. αφού η τελευταία πειστεί ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που προκάλεσαν την διαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί όταν το θελήσει, και εφ' όσον το δηλώσει γραπτά στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, αφού προηγουμένως εξοφλήσει τις καθυστερούμενες συνδρομές έως τον τελευταίο μήνα του χρόνου της δια­γραφής του, ξαναγράφεται δε κατόπιν αιτήσεως του. Το μέ­λος που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Ευθύνη μελών - ποινές. Κάθε μέλος πού με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου, ή η διαγωγή του δεν συμβιβάζεται με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συνδέσμου υπόκειται στις παρακάτω ποινές: α) Σύσταση ή επίπληξη, β) πρόστι­μο 2.000 δραχμών, γ) αποβολή ενός (1) χρόνου, αν συν­τρέχουν σοβαροί λόγοι, δ) οριστική αποβολή σύμφωνα με το άρθρο 88 Α.Κ. Οι δύο πρώτες ποινές επιβάλλονται από το Δ.Σ., οι άλλες δύο αποφασίζονται από το Δ.Σ. και εγ­κρίνονται από την Γ.Σ. Το μέλος που του επιβλήθηκε η οποιαδήποτε κύρωση, δικαιούται να προσφύγει στην Γ.Σ. με γραφτή προσφυγή πού καταθέτει στο Δ.Σ. μέσα σε 30 μέρες από την επίδοση της απόφασης. Το Δ.Σ. φέρνει την ένσταση υποχρεωτικά στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. πού αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Δικαιώματα μελών: Όσα μέλη συμμορφώ­νονται στις διατάξεις του καταστατικού δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. και μέσα απ' αυτές να ελέγχουν τις ενέργειες και πράξεις του Δ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., να ψηφίζουν σε κάθε θέμα πού μπαίνει σε ψηφοφορία. Το δικαίωμα του εκ­λέγειν και εκλέγεσθαι ασκείται προσωπικά, ενώ όλα τα μέ­λη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Πόροι του Συνδέσμου

ΑΡΘΡΟ 13o: Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:

1} Το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό για δικαίωμα εγγραφής των μελών.

2) Οι ετήσιες συνδρομές αυτών.

3) Τα κατά τις αρχαιρεσίες καταβαλλόμενα παράβολα.

4) Κάθε έσοδο πού προέρχεται από την περιουσία του Συνδέσμου.

5) Οι τυχόν εισφορές - δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες.

6) Οι τυχόν κρατικές επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις.

7) Οι ετήσιες συνδρομές από την έκδοση της εφημερίδας του Συνδέσμου.

8) Τα εξ εορτών, χορών, διαλέξεων, εκδρομών, λαχειοφό­ρων αγορών, εράνων και από οποιαδήποτε άλλη αιτία προερχόμενα οφέλη πού δεν αντίκεινται στο παρόν κα­ταστατικό και στο Νόμο.

ΑΡΘΡΌ 14ο: Όλες οι δωρεές προς τον Σύνδεσμο γίνον­ται αποδεκτές και είναι επώνυμες. Κληροδοσίες και δωρεές με καθορισμένο τρόπο χειρισμού ή με ορισμένο σκοπό γίνονται δεκτές από τον Σύνδεσμο κατόπιν εγκρίσεως της Γ.Σ. πού παρέχεται με πλειοψηφία 3/4, κληρονομιές που καταλείπονται στον Σύνδεσμο γίνονται δεκτές επ' ωφέλεια απογραφής. Η απόκτηση κινητών ή ακινήτων, σημαντικής κατά την κρίση του Δ.Σ. αξίας, προερχομένη εξ επαχθούς αιτίας γίνονται πάντοτε με έγκριση της Γ.Σ. Ή εκμετάλ­λευση της περιουσίας του Συνδέσμου δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξη του σε κερδοσκοπι­κές επιχειρήσεις. Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές με ορισμένο σκοπό και τρόπο χειρισμού διαχειρίζονται ιδιαί­τερα μέσα στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου, τα τυχόν δε έσοδα διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του δι­αθέτη ή δωρητή. Η περιουσία του Συνδέσμου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς απ' αυτούς πού προ­βλέπονται στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Οι προσφέροντες εφ' άπαξ χρηματικό ποσό ή αντικείμενα αξίας άνω των 100.000 δραχμών ανακηρύσσον­ται από την Γ.Σ. δωρητές, πάνω από 300.000 δραχμές ευερ­γέτες και πάνω από 1.000.000 δραχμές μεγάλοι ευεργέτες. Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργε­τών, γράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα ανηρτημένο στην αί­θουσα - γραφείο του Συνδέσμου. Στον ίδιο χώρο αναρτών­ται και οι φωτογραφίες των μεγάλων ευεργετών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Όργανα διοικήσεως - Λειτουργία και παύση των οργάνων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Όργανα του Συνδέσμου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 17ο: Γενική Συνέλευση: Η Γ.Σ. των μελών του Συνδέσμου είναι το ανώτατο όργανο αυτού και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα του σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του παρόντος. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και μπορεί και δικαιού­ται να παύσει τα όργανα αυτά οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία. Οι αποφάσεις των τακτικών και εκτάκτων Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις πού ο νόμος ή οι ειδικές διατάξεις του παρόντος απαιτούν ειδική πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται δύο φορές κάθε χρόνο. Η πρώτη εντός του Μαΐου και η δεύτερη εν­τός του Οκτωβρίου του ιδίου χρόνου. Και στις δύο περι­πτώσεις βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται το 1/2 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ταμιακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γ.Σ. εντός 8 ημερών και θεωρείται σε απαρτία, με οσονδήποτε αριθμό μελών ταμιακώς τακτοποιημένων. Στην τελευταία περίπτω­ση η Τακτική Γ.Σ. δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόθεσμη αν δεν πραγματοποιηθεί εντός των προκαθορισμένων μηνών.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Η γνωστοποίηση της σύγκλησης τακτι­κής Γ.Σ. γίνεται κατόπιν ατομικής προσκλήσεως ή κατό­πιν αναρτήσεως της σχετικής ανακοινώσεως στα γραφεία του Συνδέσμου ή με δημοσίευση στην εφημερίδα του Συνδέσμου. Για την γνωστοποίηση είναι υπεύθυνο το Δ.Σ. και η πρόσκληση ή η ανακοίνωση ή η δημοσίευση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. του Δ.Σ., στέλνεται δε ή δημοσιεύεται 15 μέρες πριν την σύγκληση της Γ.Σ. Οι δύο πρώτοι τρόποι γνωστοποιήσεως είναι υποχρεωτικοί. Στην πρόσκληση, ανακοίνωση, δημοσίευση αναφέρεται υποχρεω­τικά ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται κατόπιν ψηφοφορίας και εφόσον το ζητήσουν εγγράφως 20 τουλάχιστον ταμιακώς εντάξει μέλη του Συνδέσμου. Σε προσωπικά ζητήματα ή ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Στην πρώτη Γ.Σ. υποβάλλεται υπό του Δ.Σ. προς έγκριση ο προϋπολογισμός του προσεχούς έτους, ενώ στη δεύτερη Γ.Σ. λογοδοτεί το Δ.Σ. και υποβάλλονται από τον εισηγητή της Ε.Ε. τα πορίσματα του ελέγχου. Στην δεύτερη τακτική Γ.Σ. κάθε δεύτερη χρόνο ορίζεται επίσης και η ημερομηνία αρχαιρεσιών εντός 20 ημερών το αργότερο.

ΑΡΘΡΌ 21ο: Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν το κρί­νει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτη­ση του, το Δ.Σ., το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνδέσμου στην οποία γράφονται τα προς συζήτηση θέ­ματα και με την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά θα είναι γραμμένα στο βιβλίο Μητρώου Μελών τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της σχετικής αιτήσεως των για έκτακτη Γ.Σ. Η πραγματοποίηση της έκτακτης Γ.Σ. γίνε­ται σε 20 το πολύ μέρες από την υποβολή της αιτήσεως. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τα μέλη του Συνδέσμου με τους προβλεπόμενους, στο άρθρο 19 τρόπους.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Προεδρείο της Γ.Σ. Στην αρχή της Γ.Σ. εκλέγεται με ανάταση του χεριού ο Πρόεδρος αυτής ο οποίος και θα προεδρεύει κατά την διάρκεια της, καθώς και ο Γραμματέας ο οποίος θα τηρεί τα πρακτικά. Δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Γραμματέας της Γ.Σ. μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ακόμη και αναπληρωματικό. Ο Πρόεδρος τακτοποιεί την Η.Δ. πού εισηγείται ο Γραμματέας και απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση θεμάτων πού δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν, έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τον λόγο από τους ομιλητές πού παρεκτρέπονται και αποβάλλει από την αίθουσα μέλη των οποίων η συμπεριφορά εμποδίζει τις εργασίες της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο αυτής τα πρακτικά και τα παραδίδει όταν λήξει η Γ.Σ. αμέσως στο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 23ο: Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψη­φία ή ειδική πλειοψηφία, σύμφωνα με το νόμο και τις δια­τάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Απόφαση επί θέματος μη αναγραφομένου στην πρόσκλη­ση ή στην ανακοίνωση του Δ.Σ. είναι άκυρος εκτός αν τα θέματα αυτά έγιναν δεκτά από την Γ.Σ. σύμφωνα με το άρ­θρο 18 του παρόντος. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. μπορούν να προσβληθούν ως άκυρες κατά το άρθρο 15 παράγραφος 14 του Κ. Πολ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 24ο: Ό Σύνδεσμος διοικείται από 9μελές Δ.Σ. του οποίου τα μέλη είναι άμισθα και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και 4 συμβούλους. Αποκλείονται του Δ.Σ. μέλη που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει επιτροπές δουλειάς, οι οποίες και θα προεδρεύονται υποχρεωτικά από μέλος του Δ.Σ. το οποίο και θα έχει την ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 25ο: Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν παρουσιαστεί ανάγκη κα­τά την κρίση τριών (3) τουλάχιστον μελών αυτού. Το σχε­τικό αίτημα και ο λόγος της έκτακτης σύγκλησης υποβάλ­λεται στον Πρόεδρο εγγράφως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή αδυναμίας του κατατίθεται στον Αντιπρόεδρο και στον Γ.Γ. ο όποιος και υποχρεούται για την παραλαβή και την πρωτοκόλληση της αιτήσεως. Η έκτακτη συνεδρία­ση του Δ.Σ. πραγματοποιείται εντός πέντε (5) το πολύ ημερών και το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 26ο: Σύμβουλος πού απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3} κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή τρεις (3) τακτικές και μη συνεχείς εντός τεσσάρων (4) μηνών παύεται δια αποφάσεως του Δ.Σ. και καλείται σε αντικατά­σταση του ο πρώτος των επιλαχόντων. Αν και αυτός αρνη­θεί ή κωλύεται ο δεύτερος κ.ο.κ. Εξαιρούνται των παρα­πάνω οι διαμένοντες μονίμως εκτός Αττικής, οι οποίοι παύονται αν απουσιάσουν αδικαιολόγητα απ' όλες τις τακτι­κές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. πού ήθελε πραγμα­τοποιηθούν εντός δύο (2) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 27ο: Σε περίπτωση παραιτήσεως, παύσεως, ή κατ' ανάγκην έλλειψης οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ., αναπληρώνεται τούτο από τους επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας των τελευταίων. Μετά την αναπλήρωση του παραιτηθέντος ή του ελλείποντος μέλους, δύναται να γίνει αναδιάρθρωση του Δ.Σ., ποτέ όμως αυτή η αναδιάρθρωση δεν μπορεί να γίνει ως προς το αξίωμα του Προέδρου εκτός αν ο παραιτηθείς ή ελλείπων είναι ο Πρόεδρος. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει από την στιγμή της παραδόσεως του τέως Δ.Σ., λήγει δε με την παράδοση στο Νέο.

ΑΡΘΡΟ 28ο: Σε περίπτωση ομαδικής παραιτήσεως πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ., θεωρείται τούτο παραιτηθέν ομαδικώς. Συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. προς ανάδειξη νέ­ου Δ.Σ. Επίσης έκτακτη Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. συγκαλείται όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί για οποιαδήποτε λόγο κάτω των πέντε (5) και δεν υπάρχουν ανα­πληρωματικά μέλη ή τα υπάρχοντα αδυνατούν ή αρνούνται να συμμετάσχουν στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 29ο: Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου εντός 15 ημερών από της εκλογής του, εκλέγει δε σ' αυτήν την πρώτη και ειδική συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Με την ανάληψη των καθηκόν­των του, το νέο Δ.Σ. υπογράφει, μαζί με το απερχόμενο, πρωτόκολλο παραλαβής. Έως τότε η υπηρεσία διεξάγεται από το παλιό Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 30ο: Τα μέλη του Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των. Κάθε δε δαπάνη που γίνεται από ένα μέλος του Δ. Σ. ή από εξουσιοδοτημένο από το Δ. Σ. πρόσωπο, θα βαρύνει το Ταμείο του Συνδέσμου, εφ' όσον αυτή αποσκο­πεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου και προϋ­πάρχει γύρω από αυτή την δαπάνη απόφαση του Δ. Σ. Δαπάνη γενομένη από οποιοδήποτε μέλος ή εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. άτομο, έστω και αν εξυπηρετεί σκοπούς του Συνδέσμου δεν επιβαρύνει το Ταμείο του εφ' όσον έγινε χωρίς προηγού­μενη απόφαση του Δ.Σ. Μπορεί όμως, κατ' εξαίρεση, δαπάνη πού έγινε χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να βαρύνει το ταμείο του Συνδέσμου εφόσον έγινε σε εξαιρετικά επείγουσες ή ξαφνικές περιστάσεις, η αναβολή των οποίων θα περιέκλειε κινδύνους και εφόσον εγκριθεί εκ των υστέρων από το Δ.Σ. στην σχετική απόφαση του οποίου θα αιτιολογούνται οι παραπάνω περιστάσεις. Το μέγιστο ύψος δαπάνης υπό του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί χωρίς την έγκριση της Γ.Σ. το ποσόν των 300.000 δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 3Ιο: Καθήκοντα Προέδρου: Ό Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται αυτού και του Συνδέσμου. Συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει κάθε έγγραφο εισερχόμενο ή εξερχόμενο ή χρηματικό ένταλμα και ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 32ο: Ο Σύνδεσμος νόμιμα, δικαστικά και εξώ­δικα απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Αρχή, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του και σε περίπτωση πού απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, με τον Αντιπρόεδρο του.

ΑΡΘΡΟ 33ο: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα: Φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συνδέσμου, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα εισερχόμενα, τηρεί βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το Μητρώο των μελών. Τον Γ.Γ. απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας ή άλλο μέλος του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 34ο: Καθήκοντα Ταμία: Εισπράττει τις συνδρο­μές των μελών, τις έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής και γενικά κάθε ένταλμα πληρωμής και ενεργεί κάθε πληρωμή με απόδειξη. Τηρεί βιβλία α) Ταμείου, β) Στέλεχος διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής, γ) Διπλότυπα αποδ. εισπράξεων, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο διαχειριστικό βιβλίο. Δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του πάνω από 20.000 δραχμές, τα δε υπόλοιπα χρήματα καταθέτει σε μία από τις Ελληνικές Τράπεζες, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Πληρώνει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. εκτός αν πρόκειται για χρηματικά ποσά κάτω των 10.000 δραχμών, οπότε πληρώνει κατ' εντολή του Προέδρου και του Γ.Γ. Ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και με υπογραφή του Προέδρου και του Γ.Γ. Υποβάλλει ανά δίμηνο αναφορά στο Δ.Σ., εμφανίζει την κατάσταση της περιουσίας του Συνδέ­σμου γενικά. Όταν απουσιάζει τον αναπληροί ένα μέλος του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ. εκτός του ίδιου του Προέδρου. Ο αναπληρωτής ταμίας ενεργεί και ευθύνεται εξ ολοκλήρου.

ΑΡΘΡΟ 35ο: Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα τον Σύνδεσμο βάσει του ισχύοντος δικαίου και του καταστατικού αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον Σύνδεσμο. Διαχειρίζεται την περιουσία τούτου προσλαμβάνοντας ή απολύοντας υπαλληλικό προσωπικό και γενικά εφαρμόζει το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 36ο: Ο Σύνδεσμος τηρεί τα παρακάτω βιβλία, τα οποία βρίσκονται πάντοτε στο Αρχείο του.

α) Μητρώο Μελών.

β) Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. στο οποίο αναγράφονται τα εκάστοτε παριστάμενα μέλη του.

γ) Βιβλίο παρουσίας κατά τις συνελεύσεις.

δ) Βιβλίο εσόδων-εξόδων και περιουσίας του Συνδέσμου.

ε) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

στ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.

ζ) Βιβλίο εκθέσεων της Ε.Ε.

η) Βιβλίο συνδρομητών της εφημερίδας πού εκδίδει ο Σύνδεσμος, όπως και κάθε άλλο για την κάλυψη των αναγκών του πού ορίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 37ο: Εκλογή και αρμοδιότητες Ε.Ε.: Στο ψηφοδέλτιο πού χρησιμοποιείται για την εκλογή του Δ.Σ. γράφονται τα ονόματα των υποψηφίων μελών της Ε.Ε. Για την εκλογή τους ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στην εκλογή των μελών του Δ.Σ. (αρθ. 38). Η Ε.Ε. εί­ναι τριμελής. Μετά την εκλογή της και μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες συνέρχεται, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της και εκλέγει τον Πρόεδρό της. Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να ελέγχει την ταμειακή και διαχειριστική κατά­σταση του Συνδέσμου, οποτεδήποτε (τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο), συντάσσει έκθεση πού υποβάλλει στη Γ.Σ. και παράλ­ληλα καταχωρεί στα πρακτικά της. Σε περίπτωση πού παραι­τηθεί κάποιο μέλος αυτής αναπληρώνεται από το πρώτο ανα­πληρωματικό. Κατόπιν αιτήσεως της Ε.Ε. στο Δ.Σ., αυτό έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γ.Σ. Η θητεία της ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Αρχαιρεσίες

ΑΡΘΡΟ 38ο: Κατά την δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε δεύτερου χρόνου, ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανά­δειξη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής με μυστική ψηφοφορία ή δια βοής ή με ανάταση των χεριών αν δεν υπάρχει αντίρρη­ση από κανένα παρευρισκόμενο μέλος του Συνδέσμου και ορί­ζεται ο ακριβής τόπος και χρόνος των αρχαιρεσιών. Η εφο­ρευτική επιτροπή φροντίζει για την έκδοση κοινού ψηφοδελτί­ου πριν την ημερομηνία εκλογών, στο οποίο γράφονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων, για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., με απόλυτη αλφαβητική σειρά, επωνύμου, βαπτιστικού, ονόματος πατρός. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην εφορευ­τική επιτροπή γραφτά τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. καταβάλλουν ταυτόχρονα με την αίτηση τους παράβολο ίσο με την ετήσια συνδρομή των μελών του Συνδέσμου. Πριν την έναρξη των αρ­χαιρεσιών, που διαρκούν από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και αρχίζει την ψηφοφορία την οποία εποπτεύει σε όλη την διάρκειά της. Μετά το τέλος αυτής καταμετρά τα ψηφοδέλ­τια, αποσφραγίζει αυτά μπροστά στα μέλη του Συνδέσμου που τυχόν παρευρίσκονται, ανακηρύσσει αυτούς που εκλέχθηκαν, συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας μαζί με κατάλο­γο ψηφισάντων και τα παραδίνει την ίδια μέρα στον Γ.Γ. του Δ.Σ., ενώ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. Θεωρείται ότι έχουν εκλεγεί τα εννέα (9) σχετικώς πλειοψηφίσαντα μέλη, ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται επιλαχόντα κατά την σειρά επιτυχίας του καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται από την Εφ. Επιτροπή κλήρωση. Απαγορεύεται η δια αντιπροσώπου ψηφοφορία σε όλους καθώς και η ψηφοφορία σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή έχουν χάσει τα δικαιώματα του μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος. Πληρωμή καθυστερουμένων εισφορών γίνονται και κατά την ημέρα των εκλο­γών, αλλά οπωσδήποτε προ της ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 39ο: Εφημερίδα: Είναι ιδιοκτησία του Συν­δέσμου και εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Συντάσσεται από επιτροπή με ευθύνη του Δ.Σ. Τα ανώνυμα άρθρα θεωρούνται ότι εκπροσωπούν γνώμη του Δ.Σ. και κατ' επέκταση του Συνδέσμου, γι' αυτό και καταχωρούνται κατόπιν πλειοψηφίας του Δ.Σ. Απαγορεύεται η δημοσίευση άρθρων ή οτιδήποτε άλλο πού έχει σχέση με κομματικές θέσεις. Τα ανώνυμα ή ανυπόγραφα άρθρα, υποδείξεις, παραινέσεις, απόψεις κ.λ.π., δεν δημοσιεύονται. Ό υπεύθυνος της εφημερίδας υποχρεούται να γνωρίζει αυτούς που συντάσσουν τα σχετικά δημοσιεύματα έστω και αν δημοσιεύονται ανώνυμα. Γενικά για την έκδοση της εφημερίδος ισχύουν οι περί τύπου διατάξεις. Η συνδρομή των μελών του Συνδέσμου για την εφημερίδα ορίζεται ετησίως σε 600 δραχμές ενώ ισχύει και εδώ το άρθρο 6 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ '

Τροποποίηση Καταστατικού - Διάλυση.

ΑΡΘΡΟ 40ο: Το καταστατικό του Συνδέσμου τροποποιείται με απόφαση της Γ.Σ. πού συγκαλείται γι' αυτό από το Δ.Σ. ή εφ' όσον το ζητήσουν τα 2/5 των μελών. Η εν λόγω Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία αν παρευρίσκονται το 1/2 των μελών του Συλλόγου και η απόφαση λαμβάνεται με πλειο­ψηφία 3/4. Σε περίπτωση μη απαρτίας ακολουθείται η διαδι­κασία του άρθρου 18 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 41ο: Η απόφαση για διάλυση του Συνδέσμου παίρνεται από την Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 των μελών που δικαιούνται ψήφο και απαρτία 2/3. Επίσης ο Σύνδεσμος διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των είκοσι καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση πού προβλέπει ο Νόμος. Ή περιουσία του Συνδέσμου, σε περίπτωση διαλύσε­ως του, πηγαίνει στην Κοινότητα Σέρβου και διατίθεται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τριμελούς επιτροπής ορι­ζόμενης από την Γ.Σ. πού αποφασίζει την διάλυση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42ο: Ό Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που στο κέντρο της έχει έμβλημα την Κοίμηση της Θεοτόκου γύρω από αυτό με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις «ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», στον περίγυρο της δε φέρει κυκλικώς με κεφαλαία επίσης γράμματα τις λέξεις "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - 1922".

ΑΡΘΡΟ 43o: Προσωρινή διοίκηση του Συνδέσμου. Σε περίπτωση διορισμού προσωρινής διοικήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 69 Α.Κ., αυτή έχει όλες τις ευθύνες και υπο­χρεώσεις εκ του παρόντος καταστατικού, χειρίζεται δε μόνο τις επείγουσες υποθέσεις του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 44ο: Κάθε τι πού δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αποφασίζεται από την Γ.Σ., πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις, του Α.Κ. και του Νόμου.

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα, γράφεται όπως ψηφίστηκε από τα μέλη της Γ.Σ. της 13-11-1983 κατ' άρθρο και στο σύνο­λο του και υποβάλλεται προς έγκριση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πέτρος Δ. Κουτσανδρέας Τάσος Γ. Μπόρας

Ιδρυτικό Έγγραφο ΣυνδέσμουΕικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )