Δήμος Γορτυνίας: Αναπληρωτής Δημάρχου και νέοι Αντιδήμαρχοι (ΟΝΟΜΑΤΑ)

10 Ιανουαρίου 2022 

Αναδημοσίευση από το Face  book  

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης όρισε Αναπληρωτή Δήμαρχο και Αντιδημάρχους στο Δήμο Γορτυνίας, ως εξής:

Α. Τον Απόστολο Αποστολόπουλο του Παναγή, Δημοτικό Σύμβουλο, να αναπληρώνει τον Δήμαρχο και ως υπεύθυνο λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής ήτοι: Αναπληροί τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει η κωλύεται υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και συντονίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και έχοντας υπευθυνότητα και εποπτεία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης, της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και του συντονισμού του Δημοτικού έργου με τελική λογοδοσία στο Δήμαρχο

Β. Τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 09.01.2022 μέχρι 08.01.2023:

1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜΑΚΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής: Καθ’ ύλην για θέματα συντήρησης, επισκευής, επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και θέματα εκτέλεσης εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών καθώς και τοποθέτησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και Θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου. Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΒΥΤΙΝΑΣ.

2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΖΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής: Καθ’ ύλην: α) Καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, β) Θέματα Πολιτικής Προστασίας. Κατά τόπον για την Δημοτική Ενότητα ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ.

3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής: Καθ’ ύλην: α) Την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κτηματολογίου, β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης, γ) Την ευθύνη και την παρακολούθηση της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων, των μηχανημάτων έργου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, δ) Την διαχείριση υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. Kατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΗΡΑΙΑΣ.

4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΗΛΙΑ ΡΕΠΠΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας. στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως  εξής: Καθ’ ύλην: α) Θέματα Υδρευσης – Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού, β) Θέματα Αρδευσης. Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ.

5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας. στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής: Καθ’ ύλην: α) θέματα Αγροτικής οδοποιίας., β) Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής Ανάπτυξης – κτηνοτροφίας). Κατά τόπον για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ.

6. Την Δημοτική Σύμβουλο κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΤΣΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας. στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής: Καθ’ ύλην: α) Τα θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, β) Τον συντονισμό Δράσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, γ) Την συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,, δ) Την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων., ε) Την προώθηση και προβολή του αθλητισμού με την διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, ημερίδων κλπ, στ) Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς αθλητισμού και νέας γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ.

7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΡΟΥΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας. στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής καθ’ ύλην: α) Θέματα υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης,, β) Θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ, γ) Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας,  δ) Εποπτεία γραφείου προμηθειών, ε) Θέματα τμήματος Εσόδων, στ) Θέματα ανάπτυξης και προώθησης εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ.

8. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΘΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής: Καθ’ ύλην; α) θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου β) Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων. υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών) γ) Την εποπτεία της λειτουργίας του Γραφείου Γεωργική: Ανάπτυξης δ) Τον συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα. Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΤΡΟΠΑΙΩΝ.

Ακόμα, κατά τη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας που πραγματοποιήθηκε στη Βυτίνα στις 9.01.2022 νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Σταύρος Χριστόπουλος, πρώην Δήμαρχος Ηραίας, από Λυσσαρέα. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Γιάννης Τσιόγκας και Γραμματέας ο Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος.

(ΧΙΜ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )