.Αναδημοσίευση από το face  book της Μαρίνας Διαμαντοπούλου.· 

Σαν σήμερα πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (4-2-1843).

 

Ένα απόσπασμα από την δημοσίευση της εφημερίδας “Ταχύπτερος Φήμη” τον Φλεβάρη του 1843:

 

"Ο Ήρως των Δερβενακίων, του Βαλτετζίου, των Παλαιών Πατρών, της Τριπόλεως, της Κορίνθου, του Άργους, κ.τ.λ. ο Αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου, ο άλλοτε Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού, ο Σύμβουλος της Επικρατείας και Αντιστράτηγος, ο έμπειρος στρατιώτης, ο αγαθός πολίτης, ο ειλικρινής φίλος, ο φιλόστοργος πατήρ, ο γηραιός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν υπάρχει πλέον εις την ζωήν.

 

Την 3 Φεβρουαρίου την εορτήν επανόδου της Α.Μ. του Βασιλέως και των αποβατηρίων της Α.Μ. της Σεπτής μας Βασιλίσσης έλαβε την υψηλήν τιμήν να παρευρεθή εις τον Βασιλικόν χορόν, δια να συνεορτάση την τοσούτον χαρμόσυνον ημέραν δια το έθνος του και δι εαυτόν, και την 11ην ώραν προ του μεσονυκτίου αποσυρθείς εις την οικίαν του μετά τέσσαρας περίπου ώρας ευρέθη προσβεβλημένος από αποπληξίαν. Οι υπηρέται κατά ταύτην την ώραν εννόησαν το συμβάν και ειδοποιήσαντες αυθωρί τους Κυρίους των έσπευσαν οι τελαυταίοι ούτοι δρομαίοι ζητούντες ιατρικήν συνδρομήν και βοήθειαν, αλλ’ οι αξιότιμοι γιατροί Κ.Κ. Γλαράκης, Ρέζερ και Σοφ. Οικονόμου δεν εχρησίμευσαν ει άλλο ειμή εις το να βεβαιώσωσι τον προσεγγύζοντα θάνατον. Η φήμη διεδόθη εν ακαρει εις την πόλιν και οι πολίται πάσης τάξεως συνέτρεχον να ιδωσι επί του κρεββάτου και εκπνέοντα τον γηραιόν Κολοκοτρώνην τον ατρόμητον της Ελληνικής επαναστάσεως αρχηγόν, τον Ήρωα εκείνον του οποίου το όνομα μόνον τον θάνατον εις μυριάδας Οθωμανών και τοιουτοτρόπως περιστοιχουμένος από τους φιλτάτους υιούς του από συγγενείς και φίλους και εις τας αγκάλας αυτών ευρισκόμενος εξεψύχησεν.

 

Ο θάνατος του εν τω άμα ώθησεν εις κίνησιν όλην την πόλιν, και από της ώρας ταύτης η συρροή του πλήθους εις την οικίαν του ήτο μεγάλη, και πολλοί παλαιοί στρατιωτικοί και πλήθος αγωνιστών κατασπαζόμενοι αυτόν έκλαιον απαρηγορήτως...........

 

Ο νεκρός μετεφέρθη δια της Ερμαϊκής και Αιολικής οδού εις τον ναόν της Αγίας Ειρήνης…….

...ήτο κεκοσμημένος με την στολήν του Αρχιστρατήγου, έφερε το ξίφος, το οποίον είχεν εις την αρχήν της επαναστάσεως, την περικεφαλαίαν εις το πλευρόν και επωμίδας της εις την Επτάνησον υπηρεσίας του, παρακείμενον δε τον θώρακα, και εις τους πόδας τζαρούχια, το παλαιόν αυτού υπόδημα, υποκάτω δε των ποδών ετέθη Τουρκική σημαία".

 

.Μπορεί να είναι απεικόνιση

(χιμ)


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )