Καλήν ημέραν Άρχοντες, Αρχόντισσες, παιδία

όσοι εν Σέρβου ανετράφητε και εκτήσασθε παιδεία

αλλά και σείς οι απόγονοι, που εκ του Σέρβου ορμάσθε

δια Χριστού την γέννησιν, θαρρήσατε, μη ηττάσθε.

 

Υιόν Θεού εν Βηθλεέμ, έτεκεν η Παρθένος

όπως πατάξη κορονοϊόν, το θείον Αυτού σθένος

Η Επιστήμη σκέπτεται, ολοφύρεται η κτίσις

της πανδημίας δύσκολος, απρόβλεπτος η φθίσις

ότι συχνά επιβάλλεται, πλέον ή ένα μήνα

εις κατά τόπους οικισμούς και πόλεις, καραντίνα

αφ ής απάντων η έλλειψις, ατομικής ευθύνης

θα καταστήσει τον λοιμόν, γεννήτορα οδύνης.Οι ουρανοί αγάλλονται, πλήθος Αγγέλων ψάλλει

Ποιμένες μέλπουσιν ωδάς, εις τον ωραίον κάλλει

Ημείς εις τα επίγεια, απωλέσαμε το μέτρον

αναζητούντες, θνήσκοντες, τούτο, εις Άγιον Πέτρον

αλλότριοι, ανόλβιοι, ως μέλη εσμού δολίων

μηδέποτε πιστεύσαντες εις δράσιν εμβολίων.Το Έθνος σπεύδει έντρομον εις λαλέουσαν παγάν

χρησμού, ως έθος, λήψεται, των λόγων Ερντογάν

καθ ότι τον υβριδικόν πόλεμον εις τον Έβρον

αδόξως, άλλως τε, ώλεσεν, πρός έντασιν των νεύρων

αυτού, των κομητών του και της συζύγου του Εμινέ

ήτις, δια λύπην, έννεπε ολοφυρμού αμανέ.Το ΄20 απέρχεται και μετ αυτού ο Τράμπ

ημείς και ο Μπαϊντενόπουλος, οδεύοντες εις κλάμπ

φέροντες μάσκες, σύμφωνοι, ως πρός τα ενδεδειγμένα

μέτρα απ αλλήλων έχοντες πολλάκις ειλημμένα

πανηγυρήσοντες φαιδρώς,επι τω νέω έτει

σιτάρκειαν πάντες διώκοντες και σιτοδείαν μηκέτι.Άγιος Βασίλειος αναιρεί, ανθρώπων την απώλεια

την πήραν φέρων, έχουσαν, κατά του ιού εμβόλια

επί σκοπώ αντισώματα, έκαστος να αποκτήση

εφ όσον τον βραχίονα, τείνωμεν να κεντίση

ως Αγιος και Ιατρός, έχων και εμπειρίαν

ερχόμενος, ως είθισται, από την Καισαρείαν

Προυπαντήσωμεν πιστοί, τον Άγιον, εμφρόνως

της αγιότητος αυτού, λαμπρύνεται ο Θρόνος

έως αιώνας δέκα έξ καί τισιν έτι ημέρας

από πρωίας και νυκτός και αρίστου και εσπέρας

Πολλάκις το Βυζάντιον, ου μήν και την Ελλάδα

σέσωκεν δια της πίστεως και την Βασιλειάδα.Δύο χιλιάδας είκοσιν, ευχάς και έτι μιαν

υγείαν, πρόοδον, αλκήν, πολλήν φιλοτιμίαν

ορθοφροσύνην, έρωτα, ευσέβειαν και πίστιν

ευχόμενος εις άπαντας, ευγνωμονώ τον Κτίστην

ότι ηξιώθην κάλαντα συντάξας, ως Σερβαίος,

νά λάβω αντικάλαντα, ευθέως και αμοιβαίως.

Γκούτης Αθανάσιος 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος 2021

 

EKM

...........................................................................................................................................................................................


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.