Καλήν ημέραν Άρχοντες, Αρχόντισσες, παιδία

όσοι εν Σέρβου ανετράφητε και εκτήσασθε παιδεία

αλλά και σείς οι απόγονοι, που εκ του Σέρβου ορμάσθε

δια Χριστού την γέννησιν, θαρρήσατε, μη ηττάσθε.

 

Υιόν Θεού εν Βηθλεέμ, έτεκεν η Παρθένος

όπως πατάξη κορονοϊόν, το θείον Αυτού σθένος

Η Επιστήμη σκέπτεται, ολοφύρεται η κτίσις

της πανδημίας δύσκολος, απρόβλεπτος η φθίσις

ότι συχνά επιβάλλεται, πλέον ή ένα μήνα

εις κατά τόπους οικισμούς και πόλεις, καραντίνα

αφ ής απάντων η έλλειψις, ατομικής ευθύνης

θα καταστήσει τον λοιμόν, γεννήτορα οδύνης.Οι ουρανοί αγάλλονται, πλήθος Αγγέλων ψάλλει

Ποιμένες μέλπουσιν ωδάς, εις τον ωραίον κάλλει

Ημείς εις τα επίγεια, απωλέσαμε το μέτρον

αναζητούντες, θνήσκοντες, τούτο, εις Άγιον Πέτρον

αλλότριοι, ανόλβιοι, ως μέλη εσμού δολίων

μηδέποτε πιστεύσαντες εις δράσιν εμβολίων.Το Έθνος σπεύδει έντρομον εις λαλέουσαν παγάν

χρησμού, ως έθος, λήψεται, των λόγων Ερντογάν

καθ ότι τον υβριδικόν πόλεμον εις τον Έβρον

αδόξως, άλλως τε, ώλεσεν, πρός έντασιν των νεύρων

αυτού, των κομητών του και της συζύγου του Εμινέ

ήτις, δια λύπην, έννεπε ολοφυρμού αμανέ.Το ΄20 απέρχεται και μετ αυτού ο Τράμπ

ημείς και ο Μπαϊντενόπουλος, οδεύοντες εις κλάμπ

φέροντες μάσκες, σύμφωνοι, ως πρός τα ενδεδειγμένα

μέτρα απ αλλήλων έχοντες πολλάκις ειλημμένα

πανηγυρήσοντες φαιδρώς,επι τω νέω έτει

σιτάρκειαν πάντες διώκοντες και σιτοδείαν μηκέτι.Άγιος Βασίλειος αναιρεί, ανθρώπων την απώλεια

την πήραν φέρων, έχουσαν, κατά του ιού εμβόλια

επί σκοπώ αντισώματα, έκαστος να αποκτήση

εφ όσον τον βραχίονα, τείνωμεν να κεντίση

ως Αγιος και Ιατρός, έχων και εμπειρίαν

ερχόμενος, ως είθισται, από την Καισαρείαν

Προυπαντήσωμεν πιστοί, τον Άγιον, εμφρόνως

της αγιότητος αυτού, λαμπρύνεται ο Θρόνος

έως αιώνας δέκα έξ καί τισιν έτι ημέρας

από πρωίας και νυκτός και αρίστου και εσπέρας

Πολλάκις το Βυζάντιον, ου μήν και την Ελλάδα

σέσωκεν δια της πίστεως και την Βασιλειάδα.Δύο χιλιάδας είκοσιν, ευχάς και έτι μιαν

υγείαν, πρόοδον, αλκήν, πολλήν φιλοτιμίαν

ορθοφροσύνην, έρωτα, ευσέβειαν και πίστιν

ευχόμενος εις άπαντας, ευγνωμονώ τον Κτίστην

ότι ηξιώθην κάλαντα συντάξας, ως Σερβαίος,

νά λάβω αντικάλαντα, ευθέως και αμοιβαίως.

Γκούτης Αθανάσιος 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος 2021

 

EKM

...........................................................................................................................................................................................


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Η διάνοιξη του δρόμου από τον Αγιώργη το Σαρά μέχρι το χωριό, μήκους 12 χιλιομέτρων έγινε το 1950. Οι Σερβαίοι διέθεσαν τις μερίδες τους από τη βοήθεια της UNRA που πουλήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την μπολντόζα. Επίσης δούλεψαν προσωπική εργασία όλοι οι ενήλικες του χωριού. Οι Αραπαίοι, επειδή είχαν να περπατήσουν μια ώρα παραπάνω από τους Σερβαίους, για να φθάσουν από το σπίτι τους στο έργο και μία να γυρίσουν, κοιμόσαντε το βράδυ εκεί που δούλευαν.