Από το βιβλίο του Θ.Κ.Τρουπή " αφιέρωμα στο Λοχαγό ΔΗΜΗΤΡΙΟ Θ. ΤΡΟΥΠΗ Σέρβου 1878 -1921)"

Από το πόνημα του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ:
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΓΩΝΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. (ΑΠΟ ΤΟ 1361 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1920) σελ. 524.528 μεταφέρουμε:

Το Μακεδονικόν Κομιτάτον των Αθηνών, μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσίν του σχετικώς με την διαμόρφωσιν και εις την Θράκην καταστάσεως αναλόγου με Troupis_Dimitriosτην υφισταμένην τότε εις την Μακεδονίαν, απεφάσισες, αφ’ ενός μεν να επανδρώσει τα Ελληνικά Προξενεία και Υποπροξενεία της Θράκης με εν ενεργεία Αξιωματικούς του Ελληνικού στρατού, οι οποίοι θα υπηρετούν εις αυτά υπό την ιδιότητα του Γραφέως ή του διδασκάλου και θα επωμίζοντο την συστηματικωτέραν οργάνωσιν και παρακολούθησιν του διεξαγομένου εις την περιοχήν αυτήν υπό των Θρακών αγώνος εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων, αφ’ ετέρου δε να εξασφαλίση τον εξοπλισμόν και τον εν γένει ανεφοδιασμόν με πολεμοφόδια και των Ελλήνων αγωνιστών της Θράκης, ως μέχρι τότε της Μακεδονίας. Παραλλήλως απεφασίσθη υπό του Μακεδονικού Κομιτάτου η αποστολή εις την Θράκην και του τότε Επιλοχίου του Ελληνικού στρατού και μετέπειτα Στρατηγού και Πρωθυπουργού της Ελλάδος Γεωργίου Κονδύλη δια την μελέτην και αναγνώρισιν κατ’ αρχήν της ως άνω διαμορφωθείσης εις την Θράκην καταστάσεως ως και του εδάφους της και εν συνεχεία δια την συστηματικωτέραν επαναστατικήν οργάνωσιν της περιοχής αυτής.

Ο Κονδύλης αφίχθη εις την Αγαθούπολιν της Βορείου Θράκης το 1905 και περιώδευεν εις την περιοχήν αυτήν δια την εκτέλεσιν της κατά τα ανωτέρω ανατεθείσης εις αυτόν αποστολής, εμφανιζόμενος με την ιδιότητα του δήθεν πράκτορος κονιάκ του εμπορικού Οίκου Καμπά. Η ασυνήθης όμως, ως φαίνεται, δραστηριότης του Κονδύλη προεκάλεσε τας υπονοίας των τουρκικών Αρχών, αι οποίαι τον συνέλαβον. Κατά τας ανακρίσεις, αι οποίαι εγένοντο κατά την ολιγοήμερον κράτησίν του, ο Κονδύλης απέδειξε την ιδιότητά του ως πράκτορος του εμπορικού Οίκου Καμπά και κατόπιν τούτου αφέθη ελεύθερος υπό των τουρκικών Αρχών, αι οποίαι όμως υπέδειξαν εις αυτόν να εγκαταλείψη την Αγαθούπολιν και την περιφέρειάν της.
Ως εκ των ανωτέρω, ο Κονδύλης εξηφανίσθη μεν εκ της Αγαθουπόλεως, ανέπτυξεν όμως την επαναστατικήν δραστηριότητά του εις την ιδίαν περιοχήν, διαβιών εις την παρανομίαν και περιοδεύων εις όλας τα Ελληνικάς πόλεις και εις τα χωρία των παραλίων του Ευξείνου Πόντου, ως εις την Σωζόπολιν, εις την Μήδειαν, εις την Νειάδαν και εις τας ευρισκομένας εις την ενδοχώραν της περιοχής αυτής Ελληνικάς κωμοπόλεις και χωρία, ως εις τας Σαράντα Εκκλησίας, εις την Βιζύην, εις το Σαμάκοβον, εις τον Σκοπόν, εις την Γένναν και άλλας κωμοπόλεις, εις τας οποίας εξήγειρεν έτι μάλλον τον αγωνιζόμενον κατά των Βουλγάρων κομιτατζήδων Ελληνικόν πληθυσμόν και ωργάνωσε συστηματικώτερον τον διεξαγόμενον τιτάνιον αγώνα του. Προσέτι ο Κονδύλης ετέθη επί κεφαλής μιας εκ των Ελληνικών ενόπλων Ομάδων, αι οποίαι έδρων (δρούσαν) τότε κατά των Βουλγάρων κομιτατζήδων εις την περιοχήν του όρους Στράτζα της Ανατολικής Θράκης.
Βραδύτερον, κατά το 1906, ο Κονδύλης διέλυσε δια λόγους σκοπιμότητος την ανωτέρω ένοπλον Ελληνικήν Ομάδα και ενεφανίσθη εις την κωμόπολιν του Σαμακόβου ως Διδάσκαλος με το ψευδώνυμον Νικόλαος Ζάγκας. Ωρισμένα εκ των μελών της κατά τα ανωτέρω διαλυθείσης Ελληνικής ενόπλου Ομάδος προωθήθησαν, μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας της Κωνσταντινουπόλεως, εις τας Αθήνας και κατετάγησαν εις τον Ελληνικόν στρατόν και δη εις το Τάγμα Ευζώνων, τα δε υπόλοιπα μέλη της εγκατεστάθησαν εις τας Σαράντα Εκκλησίας και ήσαν οι άμεσοι συνεργάται και έμπιστοι πράκτορες του Κονδύλη, εμφανιζομένου πλέον ως Διδασκάλου με το ψευδώνυμσν Νικολάου Ζάγκα.
Ως Διδάσκαλος ηργάσθη ο Κονδύλης εις το Σαμάκοβον, εις το Γιάτρος, εις το Οργάς και εις την Βιζύην, η οποία ήτο τότε και η έδρα του διεξαγομένου κατά των Βουλγάρων κομιτατζήδων αγώνος των Θρακών. Με το πρόσχημα και την ιδιότητα του Διδασκάλου ο Κονδύλης ηργάσθη με μεγαλυτέραν ευχέρειαν δια την έτι εντονωτέραν επαναστατικήν προπαρασκευήν του Ελληνικού πληθυσμού της ανωτέρω περιοχής της Θράκης, συνεργαζόμενος και με τον Δημήτριον Τρουπήν, μόνιμον ωσαύτως Επιλοχίαν του Ελληνικού στρατού, ο οποίος ενεφανίζετο και ηργάζετο ως Διδάσκαλος εις το χωρίον Γιανζικλάρ ως και με τον υπηρετούντα εις το Ελληνικόν Προξενείον των Σαράντα Εκκλησιών, ως δήθεν Γραφέα, Υπίλαρχον του Ελληνικού στρατού Παναγιώτην Κλείτον.
Η κατά τα ανωτέρω συνεργασία Κονδύλη, Τρουπή και Κλείτου, η οποία είχεν άριστα αποτελέσματα δια τον διεξαγόμενον τότε υπό των Θρακών αγώνα κατά των Βουλγάρων κομιτατζήδων, δεν διήρκεεν επί μακρόν χρόνον, διότι περί τα τέλη του 1906 επανήλθον εις τας Αθήνας ο Κονδύλης και ο Τρουπής* ανακληθέντες υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως, παρέμεινε δε εις την Θράκην μόνον ο Υπίλαρχος Κλείτος έχων ως άμεσον βοηθόν του τον ωσαύτως Αξιωματικόν του Ελληνικού στρατού Νταήν

Οργάνωσις και διεξαγωγή Του εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων αγώνος των Θρακών κατά την δευτέραν περίοδον (1907-1909)

Η κατά τα ανωτέρω αποχώρησις εκ της Θράκης του Κονδύλη και του Τρουπή είχεν ως συνέπειαν την δημιουργίαν πλείστων όσων δυσχερειών εις το εθνικόν έργον το επιτελούμενον τότε εις την περιοχήν αυτήν μόνον υπό του παραμείναντος εις αυτήν Υπιλάρχου Κλείτου, ο οποίος δι’ επανειλημμένων αναφορών του προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εξέθετε και ετόνιζεν ιδιαιτέρως την ανάγκην της ενισχύσεώς του εις το έργον του δια της αποστολής εις την Θράκην και άλλων Αξιωματικών του Ελληνικού στρατού δια την συστηματικωτέραν οργάνωσιν του διεξαγομένου υπό των Θρακών πείσμονος και σκληρού αγώνος και δια την εξουδετέρωσιν και αποτροπήν του επαπειλούντος τον Ελληνισμόν της Θράκης λίαν σοβαρού βουλγαρικού κινδύνου.
Κατόπιν των ανωτέρω αναφορών του Υπιλάρχου Κλείτου προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, εγένετο υπ’ αυτής η προσήκουσα εκτίμησις της δημιουργηθείσης εις την Θράκην κρισίμου καταστάσεως ως και η αναθεώρησις των μέχρι τότε αποφάσεών της ως προς την ενίσχυσιν του εκεί διεξαγομένου εναντίον των Βουλγάρων αγώνος των Θρακών. Ούτως απεφασίσθη, μεταξύ άλλων, η αποστολή και άλλου Αξιωματικού του Ελληνικού στρατού δια την ανάληψιν της ηγεσίας του διεξαγομένου εις την Θράκην αγώνος, ως αρχηγός δε του αγώνος αυτού επελέγη ο τότε Υπολοχαγός Πεζικού και μετέπειτα Στρατηγός και Πρωθυπουργός της Ελλάδος Στυλιανός Γονατάς.
*

Από το Μητρώο του 108 Στρατολογικού Γραφείου Τριπόλεως μεταφέρουμε:
Ο Τρουπής Δημήτριος εγεννήθει τη 1η Ιανουαρίου 1878 εις Σέρβου Ηραίας, του νομού Αρκαδίας, υιός του Θεοδώρου και της Παναγούλας κατοικούντων εις Σέρβου Ήραίας του νομού Αρκαδίας, οφθαλμοί μαύροι, ρις κανονική, πώγων ωοειδής, χρώμα σίτον οφρύς μαύροι, μέτωπον και στόμα κανονικά, πρόσωπον ωοειδές. Γραμματικές γνώσεις Σχολαρχείου, (Σ.Σ. Σε διπλανή στήλη σημειώνεται ο αριθμός 1,65. Ίσως να αναφέρεται στο ανάστημα), κατετάγη στο 2ο τάγμα Ευζώνων την Ι Οκτωβρίου 1899 για δύο έτη, ΑΜ.Σ. 1204.
1900 (1-4) Δεκανεύς.
1901 (1-10) Ανακατάταξη για ένα έτος.
1902 (1-10) Ανακατάταξη για ένα έτος.
1902 (1-ΙΙ) Λοχίας.
1903 (1-10) Ανακατάταξη για ένα έτος.
1904 (1-10) Ανακατάταξη για ένα έτος.
1905 (Ι-ΙΟ) Ανακατάταξη για ένα έτος.
1906 (1-7) Επιλοχίας.
1906 (1-10) Ανακατάταξη για ένα έτος.
1907 (1-10) Ανακατάταξη για ένα έτος.
1908 (3-6) Λιποτάκτης* (Το διάστημα της «λιποταξίας» βρισκότανε στην Ανατολική Θράκη ως δάσκαλος με το ψευδώνυμο Φιλίτπου )

1908 (2-ό) εκ λιποταξίας.
1908 (1-10) Ανεκατετάγη για ένα έτος.
1909 (Ι-ΙΟ) Ανεκατετάγη για ένας έτος.
1910 (3 1-3) Σχολείο υπαξιωματικών.
1911 (23-3) ΠροβιβάσΘη ανθυπασπιστής

1. α) Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικόν τ. ό σελ. 381 (Τρουπής Δημήτριος του Θεοδώρου λοχαγός πεζικού. Γεννήθηκε το 1878 εν Σέρβω Αρκαδίας Μετ. πολ 12-13 και 17-21. Εψονεύθη κατά τας εν Μ. Ασία πολεμικάς επιχειρήσεις, την Ι3ην Αυγούστου 1921).
β) Υπουργείον Στρατιωτικών, Ειδική επιτροπή εκατονταετηρίδος: Αγώνες και Νεκροί 1830- 1930: Τρουπής Δημήτριος Του Θεοδώρου, λοχαγός, γεν. εις Σέρβου Αρκαδίας. Εφονεύθη 1921 Αυγούστου 12 εις Κιρίς -Ογλού - Νταγ.
2. (Ιδια πηγή ως άνω). Τρουπής Θεόδωρος του Βασιλείου στρατιώτης γεν. εις Σέρβου Αρκαδίας,
Ι απεβίωσεν εκ πνευμονίας 1919 Μαΐου 24 εις Νοσοκομείον Τριπόλεως.
3. Γενικό Επιτελείο Στρατού Δ/νση Ιστορίας Στρατού ΑΓΩΝΕΣ και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο 1940 - 1945, σελ. 467: Τρουπής Γεώργιος του Βασιλείου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στον Σέρβο Γορτυνίας Αρκαδίας το 1908, του όόου Σ. Π. Φονεύθηκε στον αυχένα Σιρακούτ (ΝΑ Βερατίου) στις 29 Ιανουαρίου 1941.
4. Τρουής Δημήτριος του Βασιλείου. (Σέρβου 1901 - Μερκοβούνι Τρίπολης 1977). Ανάπηρος Μικρασιατικού πολέμου.

 

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )