Μάρτιος 2010. 

Syndesmos_sfragidaΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο: Το πολιτιστικό-μορφωτικό και εξωραϊστικό σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"  ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1922, με έδρα τον Πειραιά. Το αρχικό καταστατικό του έχει τροποποιηθεί τέσσερις φορές (1931,1952, 1973 και 1984). Με την τελευταία τροποποίηση το σωματείο μετονομάστηκε σε  "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ". Από τη δεκαετία του 1950 η έδρα του σωματείου βρίσκεται στην Αθήνα και από το 2005 στεγάζεται σε ιδιόκτητη στέγη, στην οδό Αγίου Μάρκου 16, Αθήνα

ΑΡΘΡΟ 2ο: Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: κοινωνικοί και εκπολιτιστικοί: Ειδικότερα:

1) Η διατήρηση των υπαρχόντων δεσμών και η  δημιουργία νέων, μεταξύ των απανταχού της γης Σερβαίων, ιδιαίτερα η ανάπτυξη φιλοπατρίας και η μετάδοση της αγάπης για του Σέρβου στις επερχόμενες γενιές.

2) η ενημέρωση των πατριωτών σε θέματα που αφορούν το χωριό μας, τους πατριώτες και το Σύνδεσμο.

3) Η ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού των ηθών και εθίμων του χωριού μας και η διάδοση του έργου των πνευματικών δημιουργών που κατάγονται από αυτό.

4) Η δημιουργία έργων και υποδομών στο χωριό, που θα συμβάλλουν τόσο στην πνευματική καλλιέργεια των πατριωτών και στη  διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου, όσο και στην αύξηση της επισκεψιμότητας από νεότερους κυρίως πατριώτες αλλά και από άλλους που επιθυμούν να γνωρίσουν τον τόπο μας. Κέντρο αυτών των δραστηριοτήτων θα είναι το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού.

5) Η αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε πάσχοντες και αναξιοπαθούντες πατριώτες.

6) Η καλλιέργεια γενικά των ιδανικών της δημοκρατίας και ελευθερίας. 

ΑΡΘΡΟ 3ο. Οι παραπάνω σκοποί θα πραγματοποιηθούν

α) με τα μέσα επικοινωνίας του Συνδέσμου, που είναι η εφημερίδα "Αρτοζήνος" και η ιστοσελίδα "servou.gr".

β) με την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων στο "Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου" και αλλού

γ) Με ποικίλες δραστηριότητες και συλλογικές εκδηλώσεις όπως,  χοροεσπερίδες, εκδρομές, απονομή βραβείων, μεταλλίων, ίδρυση τράπεζας αίματος κλπ.

δ) με τη στενή συνεργασία του Συνδέσμου με τις Τοπικές Αρχές  και άλλους φορείς.

Ο Σύνδεσμος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρά πολιτιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151), όπως ισχύει κάθε φορά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΕΣ.  

ΑΡΘΡΟ 4ο. α) Τακτικά μέλη είναι άτομα και των δύο φύλων, που έχουν οι ίδιοι ή οι πρόγονοί τους καταγωγή από του Σέρβου, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και τα παιδιά τους, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, εφόσον πληρώσει την συνδρομή του  τρέχοντος έτους και δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις των Γ.Σ.και ΔΣ.  β) Αρωγά μέλη είναι εκείνα που προσφέρουν ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά στο ταμείο του Συνδέσμου και δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. γ) Επίτιμα μέλη (Συνδέσμου ή ΔΣ) είναι άτομα που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στον Σύνδεσμο, ή αυτοί που μπορούν από την θέση τους, κοινωνική ή οικονομική να βοηθήσουν τον Σύνδεσμο ηθικά και υλικά. Αρωγά και επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ/Σ μετά από πρόταση του ΔΣ. Μπορούν να μετέχουν στις Γ/Σ (η το ΔΣ) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" (εκτός αν είναι και τακτικά μέλη). Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο. Η εγγραφή Τακτικού μέλους στο Σύνδεσμο, εφόσον πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις,  γίνεται μόνο με την πληρωμή της συνδρομής του τρέχοντος έτους, που εμπεριέχει και το δικαίωμα εγγραφής και θα  ισούται πάντοτε  με  ένα ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Κατά περιόδους η Τακτική ΓΣ θα μπορεί να αναπροσαρμόζει το ποσόν. Για τα δεδομένα του τρέχοντος έτους 2010, το ποσόν αυτό ανέρχεται σε τριάντα ευρώ (30). Η ιδιότητα του μέ­λους αποκτάται με την καταχώρηση στο Βιβλίο Μητρώου Μελών και χάνεται με την διαγραφή του απ' αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 6ο.Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου και δικαίωμα "εκλέγειν και εκλέγεσθαι". Υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, η οποία συνυπολογίζεται σε οποιαδήποτε οικονομική προσφορά τους  στο Σύνδεσμο.  Δεν υποχρεώνονται σε τακτική συνδρομή οι στρατιώτες, φοιτητές, όπως κάθε άλλο άτομο πού αποδεδειγμένα αδυνατεί να πληρώσει. Την αδυναμία για πληρωμή της συνδρομής κρίνει και αποφασίζει το Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ιδιότητα και τα δικαιώματα του μέλους αποκτώνται με την πληρωμή της συνδρομής του τρέχοντος έτους. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Δεν μπορεί να γραφτεί μέλος του Συνδέσμου: α) Όποιος αποδεδειγμένα εμφανίζει συμπεριφορά που αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συνδέσμου. β) Όποιος έχει στερηθεί αυτοδίκαια ή ύστερα από δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρ­κεί η στέρηση αυτή. γ) Όποιος δια νόμου ή δικαστικής απο­φάσεως στερείται το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης συνε­ταιρισμών ή ενώσεων προσώπων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ή στέρηση αυτή. Οι ανήκοντες στις παραπάνω περιπτώ­σεις διαγράφονται από το Βιβλίο Μητρώου Μελών με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. στην οποία μπορούν να παρα­στούν οι ίδιοι ή με αντιπρόσωπο τους με το δικαίωμα της απολογίας. Τα με αυτόν τον τρόπο διαγραφόμενα μέλη επανεγγράφονται δι αποφάσεως του Δ.Σ. και εγκρίσεως της Γ.Σ. αφού η τελευταία πειστεί ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που προκάλεσαν την διαγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί όταν το θελήσει, χωρίς καμία υποχρέωση και καμία απαίτηση από το Σύνδεσμο. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Ευθύνη μελών-ποινές. Κάθε μέλος πού με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου, ή η διαγωγή του δεν συμβιβάζεται με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, υπόκειται στις παρακάτω ποινές: α) Σύσταση ή επίπληξη, β) αποβολή ενός (1) χρόνου, αν συν­τρέχουν σοβαροί λόγοι, γ) οριστική αποβολή σύμφωνα με το άρθρο 88 Α.Κ. Η πρώτη ποινή επιβάλλεται από το Δ.Σ., οι άλλες αποφασίζονται από το ΔΣ και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.. Το μέλος που του επιβλήθηκε η οποιαδήποτε κύρωση, δικαιούται να προσφύγει στην Γ.Σ. με γραφτή προσφυγή πού καταθέτει στο Δ.Σ. μέσα σε 30 μέρες από την επίδοση της απόφασης. Το Δ.Σ. φέρνει την ένσταση υποχρεωτικά στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. πού αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Δικαιώματα μελών. Όλα τα μέ­λη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής  στις Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου και μέσα απ' αυτές δικαίωμα ελέγχου πράξεων και ενεργειών των ΔΣ και των ΕΕ. Έχουν δικαίωμα "εκλέγειν και εκλέγεσθαι", ως μέλη Δ.Σ. και Ε.Ε. Το δικαίωμα αυτό ασκείται προσωπικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.  ΠΟΡΟΙ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο. Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από: α)Συνδρομές και προσφορές πατριωτών και φίλων του Συνδέσμου, β)Τα εξ εορτών, χορών, διαλέξεων, εκδρομών, λαχειοφό­ρων αγορών, εράνων και από οποιαδήποτε άλλη αιτία προερχόμενα οφέλη, πού δεν αντίκεινται στο παρόν κα­ταστατικό και στο Νόμο, γ)Ενισχύσεις από κρατικούς ή άλλους φορείς κλπ. και δ)κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές γίνονται αποδεκτές επ' ωφελεία απογραφής και μετά απόφαση της ΓΣ. Αν αυτές έγιναν  με ορισμένο σκοπό, διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του δι­αθέτη ή δωρητή. Ή εκμετάλ­λευση της περιουσίας του Συνδέσμου δεν μπορεί να συνεπάγεται την ανάμιξη του σε κερδοσκοπι­κές επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Δωρητές και Ευεργέτες. Εάν η προσφορά κάποιου στο Σύνδεσμο, στο χωριό και γενικά στους πατριώτες, είναι ιδιαίτερα σημαντική, το ΔΣ θα προτείνει στη Γ. Συνέλευση να τον ανακηρύξει "Δωρητή" ή "ευεργέτη" ή "μεγάλο ευεργέτη".  Τα κριτήρια θα τα ορίζει το ΔΣ, ανάλογα με το είδος της προσφοράς και την εποχή και θα τα εγκρίνει η ΓΣ. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως για το 2010 για να ανακηρυχθεί κάποιος "Δωρητής" θα πρέπει το ποσόν (ή το είδος της προσφοράς) να αντιστοιχεί σε ποσό πέντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ (5.000€-10.000€).  "ευεργέτης" με το ποσό δέκα έως είκοσι χιλιάδες ευρώ και πάνω από αυτό "μεγάλος ευεργέτης". Τα ποσά αυτά θα αναπροσαρμόζονται κάθε πενταετία. `Τα ονόματα δωρητών και ευεργετών θα γράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα αναρτημένο στο γραφείο του Συνδέσμου, ή στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Στον ίδιο χώρο θα αναρτών­ται και οι φωτογραφίες των δωρητών και ευεργετών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ. 

Τα όργανα του Συνδέσμου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). 

 ΑΡΘΡΟ 13ο. Γενική Συνέλευση. Είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα του, σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του παρόντος. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και μπορεί και δικαιού­ται να παύσει τα όργανα αυτά (να διορίζει προσωρινή διοίκηση) οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις πού ο νόμος ή οι ειδικές διατάξεις του παρόντος απαιτούν ειδική πλειοψηφία. Σε όλες τις περι­πτώσεις υπάρχει απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον είκοσι ένα άτομα, ταμειακώς εντάξει. Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γ.Σ. εντός 8 ημερών και θεωρείται σε απαρτία, με οποιονδήποτε αριθμό μελών ταμειακώς τακτοποιημένων. Η γνωστοποίηση σύγκλησης Γ.Σ. γίνεται με δημοσίευση στην εφημερίδα του Συνδέσμου 10-15 ημέρες νωρίτερα. Αν δεν εκδίδεται εφημερίδα θα γίνεται με ατομική πρόσκληση στα ταμειακώς εντάξει μέλη του τρέχοντος και παρελθόντος έτους.  Στην πρόσκληση-ανακοίνωση, αναφέρεται υποχρεω­τικά ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν στο τέλος της  συνεδρίασης μετά από απόφαση της ΓΣ. Σε προσωπικά ζητήματα ή ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική. Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος καθώς και ο Γραμματέας, ο οποίος θα τηρεί τα πρακτικά. Δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Γραμματέας της Γ.Σ. μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. Ο Πρόεδρος τακτοποιεί την Ημερήσια Διάταξη. πού εισηγείται ο Γραμματέας και απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση θεμάτων πού δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν. Έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τον λόγο από τους ομιλητές πού παρεκτρέπονται και αποβάλλει από την αίθουσα μέλη των οποίων η συμπεριφορά εμποδίζει τις εργασίες της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο αυτής τα πρακτικά και τα παραδίδει όταν λήξει η Γ.Σ. αμέσως στο Δ.Σ. του Συνδέσμου. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψη­φία ή ειδική πλειοψηφία, σύμφωνα με το νόμο και τις δια­τάξεις του παρόντος Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. μπορούν να προσβληθούν ως άκυρες κατά το άρθρο 15 παράγραφος 14 του Κ. Πολ. Δικονομίας. 

ΑΡΘΡΟ 14ο. Τακτική Γ. Σ.  Συνέρχεται κάθε δύο χρόνια κατά το μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο. Σε αυτή γίνεται απολογισμός υπό του προέδρου του απερχόμενου ΔΣ, οικονομικός απολογισμός από τον ταμία και διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και στο τέλος μπορούν να συζητηθούν θέματα που θα προτείνουν οι πατριώτες εφόσον το εγκρίνει η ΓΣ. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ορίζεται η ημερομηνία των αρχαιρεσιών (σε μία ή δύο εβδομάδες) και εκλέγεται η τριμελής επιτροπή για που θα τις διενεργήσει

ΑΡΘΡΌ 15ο: Ενημερωτική Γ.Σ.  Η συνέλευση αυτή θα γίνεται στο μέσον περίπου της διετίας στην Αθήνα κατά τον μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο, για ενημέρωση των πατριωτών επί συλλογικών θεμάτων. Μπορεί όμως να μετατεθεί η σύγκληση από τους μήνες αυτούς και να γίνει τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου στο χωριό. 

ΑΡΘΡΟ 16ο. Έκτακτη Γ.Σ. Η συνέλευση αυτή μπορεί να συγκληθεί οσάκις υπάρχουν έκτακτα σοβαρά συλλογικά γεγονότα. Για την σύγκλησή της απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. ή έγγραφη αίτη­ση του το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνδέσμου του τρέχοντος και παρελθόντος έτους. Η πραγματοποίηση της γίνε­ται σε 20 το πολύ μέρες από την απόφαση του ΔΣ ή την υποβολή της αιτήσεως. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τα μέλη, όπως και στην Τακτική ΓΣ. 

ΑΡΘΡΟ 17ο. Διοικητικό Συμβούλιο. Ό Σύνδεσμος διοικείται από 9μελές Δ.Σ. του οποίου τα μέλη είναι άμισθα. Το ΔΣ αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και 4 συμβούλους. Αποκλείονται του Δ.Σ. μέλη που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εκτός των τακτικών υπάρχουν και τρία αναπληρωματικά μέλη. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει επιτροπές δουλειάς, οι οποίες και θα προεδρεύονται υποχρεωτικά από μέλος του Δ.Σ. το οποίο και θα έχει την ευθύνη. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με πρόσκληση του προέδρου τακτικά τουλάχιστον  μια φορά τον μήνα. Εκτάκτως συνεδριάζει όταν ο πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή αν τούτο ζητηθεί από 3 τουλάχιστον μέλη του ΔΣ. Στη δεύτερη περίπτωση το σχε­τικό αίτημα και ο λόγος της έκτακτης σύγκλησης υποβάλ­λεται στον Πρόεδρο εγγράφως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή αδυναμίας του κατατίθεται στον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση αρνήσεως στον Γ.Γ. ο όποιος και υποχρεούται για την παραλαβή και την πρωτοκόλληση της αιτήσεως. Η έκτακτη συνεδρία­ση του Δ.Σ. πραγματοποιείται εντός πέντε (5) το πολύ ημερών και το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία, εκτός της εκλογής προέδρου. Σε περίπτωση  ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σύμβουλος πού απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3} κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή τρεις (3) τακτικές και μη συνεχείς εντός τεσσάρων (4) μηνών, παύεται δια αποφάσεως του Δ.Σ. και καλείται σε αντικατά­σταση του ο πρώτος των επιλαχόντων. Αν και αυτός αρνη­θεί καλείται ο δεύτερος κ.ο.κ. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει από την στιγμή της παραδόσεως του τέως Δ.Σ., λήγει δε με την παράδοση στο Νέο. Σε περίπτωση ομαδικής παραιτήσεως πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ., θεωρείται τούτο παραιτηθέν ομαδικώς και συγκαλείται έκτακτη ΓΣ, όπως και στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί για οποιαδήποτε λόγο κάτω των πέντε (5) και δεν υπάρχουν ανα­πληρωματικά μέλη. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, εντός μιας εβδομάδος από της εκλογής του, εκλέγει δε σ' αυτήν την πρώτη και ειδική συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Με την ανάληψη των καθηκόν­των του, το νέο Δ.Σ. υπογράφει, μαζί με το απερχόμενο, πρωτόκολλο "παραλαβής-παράδοσης". Έως τότε η υπηρεσία διεξάγεται από το παλιό Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Τα μέλη του Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των.  Κάθε δαπάνη που γίνεται θα βαρύνει το Ταμείο του Συνδέσμου, εφ' όσον αυτή αποσκο­πεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών του και προϋ­πάρχει απόφαση του Δ. Σ. Μπορεί όμως, κατ' εξαίρεση, δαπάνη πού έγινε χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να βαρύνει το ταμείο του Συνδέσμου εφόσον έγινε σε εξαιρετικά επείγουσες ή ξαφνικές περιστάσεις και εφόσον ενημερώθηκε σχετικά ο πρόεδρος ή σε περίπτωση μη ανευρέσεως του ο αντιπρόεδρος.  Το μέγιστο ύψος δαπάνης υπό του Δ.Σ., χωρίς έγκριση της ΓΣ και για κάθε έργο χωριστά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000€). Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα πάγια έξοδα έκδοσης εφημερίδας κοινοχρήστων κλπ. Σε περίπτωση ανάγκης μεγαλύτερων ποσών θα συγκαλείται έκτακτη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 19ο: Καθήκοντα Προέδρου:Ό Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται αυτού και του Συνδέσμου. Συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει κάθε έγγραφο εισερχόμενο ή εξερχόμενο ή χρηματικό ένταλμα και ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος συνυπογράφει με τον ταμία τα έσοδα και έξοδα που δημοσιεύονται κάθε φορά στην εφημερίδα και τα οποία πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στο βιβλίο "εσόδων-εξόδων". Ο Σύνδεσμος νόμιμα, δικαστικά και εξώ­δικα απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Αρχή, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση πού ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο. 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα: Φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συνδέσμου, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα εισερχόμενα, τηρεί βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το Μητρώο των μελών. Τον Γ.Γ. απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας ή άλλο μέλος του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21ο: Καθήκοντα Ταμία: Εισπράττει τις συνδρο­μές των μελών, τις έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, με έκδοση τριπλότυπου και γενικά κάθε ένταλμα πληρωμής και ενεργεί κάθε πληρωμή με απόδειξη. Τηρεί βιβλία α) Ταμείου, β) Στέλεχος διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής, γ) Τριπλότυπο στέλεχος αποδείξεων . εισπράξεων, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο διαχειριστικό βιβλίο. Δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του πάνω από χίλια ευρώ (1.000 €), τα δε υπόλοιπα χρήματα καταθέτει σε μία από τις Ελληνικές Τράπεζες, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Πληρώνει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Ανάληψη συγκεκριμένου ποσού χρημάτων από τις Τράπεζες μπορεί να γίνει από τον πρόεδρο και τον Ταμία, υπογράφοντα από κοινού το παραστατικό ανάληψης στην τράπεζα ή τον πρόεδρο και τον γραμματέα εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ και στο πρακτικό υπάρχει η υπογραφή και των τριών αυτών προσώπων. Πριν από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ ο ταμίας ενημερώνει σχετικά για τα έσοδα και έξοδα του Συνδέσμου. Ο ταμίας μπορεί να εκχωρήσει τριπλότυπα εισπράξεων σε όλα τα μέλη του ΔΣ. Όταν απουσιάζει τον αναπληροί ένα μέλος του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ. εκτός του ίδιου του Προέδρου. Ο αναπληρωτής ταμίας ενεργεί και ευθύνεται εξ ολοκλήρου.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα τον Σύνδεσμο βάσει του ισχύοντος δικαίου και του καταστατικού αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον Σύνδεσμο. Διαχειρίζεται την περιουσία τούτου προσλαμβάνοντας ή απολύοντας υπαλληλικό προσωπικό και γενικά εφαρμόζει το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 23ο: Ο Σύνδεσμος τηρεί τα παρακάτω βιβλία, τα οποία βρίσκονται πάντοτε στο Αρχείο του. α) Μητρώο Μελών. Σε αυτό αναγράφονται ονομαστικά και αυτοί που ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες. γ) Βιβλίο εσόδων-εξόδων. δ) Βιβλίο περιουσίας του Συνδέσμου. β) Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. ε) στ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ. ζ) Βιβλίο εκθέσεως της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 24ο. Εκλογή και αρμοδιότητες Ε.Ε.: Η εφορευτική επιτροπή που θα εκλεγεί για την διενέργεια των αρχαιρεσιών, οφείλει στο κοινό ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το ΔΣ να αναγράψει και τα ονόματα των υποψηφίων για την Ε.Ε. Η επιτροπή είναι τριμελής από τα τρία πλειοψηφήσαντα μέλη και μετά την εκλογή της και μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες συνέρχεται, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της και εκλέγει τον Πρόεδρό της. Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να ελέγχει την ταμειακή και διαχειριστική κατά­σταση του Συνδέσμου, οποτεδήποτε (τουλάχιστον πριν από κάθε ΓΣ), συντάσσει έκθεση πού υποβάλλει στη Γ.Σ. και παράλ­ληλα καταχωρεί τα στοιχεία στα πρακτικά της. Σε περίπτωση πού παραι­τηθεί κάποιο μέλος αυτής αναπληρώνεται από το πρώτο ανα­πληρωματικό. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Ε.Ε. στο Δ.Σ., αυτό έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γ.Σ. Η θητεία της ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ. 

ΑΡΘΡΟ 25ο. Η τριμελής εφο­ρευτική επιτροπή που εκλέχτηκε κατά την τακτική ΓΣ φροντίζει για την έκδοση κοινού ψηφοδελτί­ου πριν την ημερομηνία εκλογών, στο οποίο γράφονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων, για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., με απόλυτη αλφαβητική σειρά, επωνύμου, βαπτιστικού και ονόματος πατρός. Για την διενέργεια αρχαιρεσιών πρέπει να δηλώσουν τουλάχιστον εννέα μέλη για το ΔΣ και τρία για την Ε.Ε. Αν δεν συγκεντρωθεί ο αριθμός αυτός οι εκλογές μετατίθενται για μία εβδομάδα. Αν και τότε η προσπάθεια είναι ανεπιτυχής συγκαλείται εκ νέου ΓΣ. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην εφορευ­τική επιτροπή τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών. Πριν την έναρξη των αρ­χαιρεσιών, η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και αρχίζει την ψηφοφορία την οποία εποπτεύει σε όλη την διάρκειά της.  Μετά το τέλος αυτής καταμετρά τα ψηφοδέλ­τια, αποσφραγίζει αυτά μπροστά στα μέλη του Συνδέσμου που τυχόν παρευρίσκονται, ανακηρύσσει αυτούς που εκλέχθηκαν, συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας μαζί με κατάλο­γο ψηφισάντων και τα παραδίνει την ίδια μέρα στον Γ.Γ. του Δ.Σ., ενώ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. Θεωρείται ότι έχουν εκλεγεί τα εννέα (9) σχετικώς πλειοψηφίσαντα μέλη, ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται επιλαχόντα κατά την σειρά επιτυχίας του καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται από την Εφ. Επιτροπή κλήρωση. Απαγορεύεται η δια αντιπροσώπου ψηφοφορία σε όλους καθώς και η ψηφοφορία σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους. Πληρωμή γίνεται και κατά την ημέρα των εκλο­γών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΑΡΘΡΟ 26ο. Η εφημερίδα "Αρτοζήνος",  η ιστοσελίδα "servou.gr" και το "Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου",  αποτελούν τα κύρια μέσα για την επικοινωνία των πατριωτών και την επίτευξη  των σκοπών του Συνδέσμου. Πρόκειται για δημιουργήματα κατά κύριο λόγο από την εθελοντική οικονομική στήριξη και εθελοντική προσφορά υπηρεσιών και γνώσεων των πατριωτών.  Αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Συνδέσμου και η όποια συμβολή οποιουδήποτε στη δημιουργία ή/και τη διαχείριση τους έγινε με διάθεση προσφοράς,  χωρίς να υπάρχει κάποια  απαίτηση από το Σύνδεσμο.

Καθένα από αυτά θα διοικείται από χωριστή τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που θα εκλέγεται από το εκάστοτε ΔΣ. Υπεύθυνος απέναντι του νόμου θα είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου. Στην επιτροπή μπορούν να μετέχουν και άτομα εκτός ΔΣ, η πλειοψηφία όμως θα ανήκει στο ΔΣ. Κάθε επιτροπή θα εκλέγει τον πρόεδρό της (Αρχισυντάκτη στην εφημερίδα και αρχι-διαχειριστή στην ιστοσελίδα), που θα είναι μέλος του ΔΣ. Αυτός θα είναι  υπεύθυνος συντονισμού του έργου της επιτροπής και μεταφοράς των αποφάσεων της στο ΔΣ (σε κάθε συνεδρίαση), το οποίο θα έχει δικαίωμα ανάκλησης ή τροποποίησης οποιασδήποτε απόφασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής θα καταχωρούνται στα πρακτικά του ΔΣ.

Ο πρόεδρος κάθε επιτροπής μπορεί να αντικαθίσταται από τα μέλη της επιτροπής και οποιοδήποτε μέλος αυτής μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου. Κανένα από τα τρία παραπάνω δημιουργήματα του Συνδέσμου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Για την πλέον εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία τους το ΔΣ θα προβεί στην σύνταξη κανονισμού με λεπτομερή αναφορά σε καθένα από αυτά.

Στην εφημερίδα και ιστοσελίδα απαγορεύεται η δημοσίευση άρθρων ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με κομματικές θέσεις. Γενικά για τα δύο αυτά μέσα  ισχύουν οι περί τύπου και διαδικτύου διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 27ο. Το ΠΚ δεν επιτρέπεται να διατεθεί για εμπορικούς σκοπούς. Το κιόσκι μπορεί να διατεθεί για εξυπηρέτηση των θαμώνων της πλατείας την θερινή περίοδο, μετά από απόφαση του ΔΣ και έγκριση της Γ/Σ, σύμφωνα και με το παραχωρητήριο από το Δήμο Ηραίας. Στην επιτροπή διοίκησης θα μετέχει υποχρεωτικά και ένα μέλος από το ΤΣ  του χωριού Σέρβου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 28ο: Το καταστατικό του Συνδέσμου τροποποιείται με απόφαση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης) και με έγκριση όλων των άρθρων του νέου καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 29ο: Η απόφαση για διάλυση του Συνδέσμου παίρνεται από την Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 των μελών που δικαιούνται ψήφο. Ή περιουσία του Συνδέσμου, σε περίπτωση διαλύσε­ως του, πηγαίνει στο χωριό Σέρβου και διατίθεται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τριμελούς επιτροπής ορι­ζόμενης από την Γ.Σ. πού αποφασίζει την διάλυση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.  

ΑΡΘΡΟ 30ο. Ό Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που στο κέντρο της έχει έμβλημα την Κοίμηση της Θεοτόκου γύρω από αυτό με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις «ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», στον περίγυρο της δε φέρει κυκλικώς με κεφαλαία επίσης γράμματα τις λέξεις "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - 1922". Εορτάζει την 15η Αυγούστου και καθιερώνεται επίσης εορτασμός το πρώτο 15 ήμερο του Μαΐου, σε ανάμνηση της νικηφόρου "μάχης του Σέρβου" που έγινε στις 10 Μαΐου  1826 στο "Σωρό της Γριάς", εναντίον των στρατευμάτων του Ιμπραήμ. 

ΑΡΘΡΟ 31o: Προσωρινή διοίκηση του Συνδέσμου. Σε περίπτωση διορισμού προσωρινής διοικήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 69 Α.Κ., αυτή έχει όλες τις ευθύνες και υπο­χρεώσεις εκ του παρόντος καταστατικού, χειρίζεται δε μόνο τις επείγουσες υποθέσεις του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 32ο. Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 33  άρθρα, γράφεται όπως ψηφίστηκε από τα μέλη της Γ.Σ. της .... κατ' άρθρο και στο σύνο­λο του και υποβάλλεται προς έγκριση. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το νόμο.

Τροποποιούμενο καταστατικό

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.