Α, Τα χαμένα χρόνια

.

Α π ό    τ η ν    π ο ι η τ ι κ ή    σ υ λ λ ο γ ή     " Τ ο   π ρ ο σ ω π ε ί ο   τ ο υ   χ ρ ό ν ο υ ". 

ΒΓΜ-1-Α ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

.

(ΧΙΜ)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος του Συνδέσμου Σερβαίων έκανε ο γιατρός Ιωάννης Δ. Δημόπουλος. Συνολικά χρημάτισε πρόεδρος 21 χρόνια (1936-1953, 1956 και 1962-1964). Επί προεδρίας του χτίστηκε το σχολείο στο χωριό, συνεχίστηκε το χτίσιμο της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και έγινε η διάνοιξη του δρόμου για αυτοκίνητα από το Αγιώργη Σαρά μέχρι το χωριό.