Σήμερον, 16η Ιουλίου 2018, συνήλθον στα γραφεία του Συλλόγου, εις τακτική συνεδρίαση, τα μέλη του Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Παύλος Ευστ. Δάρας
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία και Ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ. ελήφθη η παρακάτω απόφαση:

1. Να συνταχθεί έγγραφη Εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου, κ. Ιωάννη Ν. Βέργο, ώστε να χειριστεί την υπόθεση της  Παραχώρησης Χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Σέρβου, από τον Δήμο Γορτυνίας στον Σύνδεσμο Σερβαίων, για 99 χρόνια, πάντα με ενημέρωση του Δ.Σ., και την υποχρέωση να προσκομίζει τα σχετικά έγγραφα στον Σύνδεσμο.
Με αυτή τη βάση συντάσσεται η κάτωθι Εξουσιοδότηση.

 

 Εξουσιοδότηση του Ιωάννου Ν. Βέργου από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων

Σήμερον, 16η Ιουλίου 2018, συνήλθον στα γραφεία του Συλλόγου, εις τακτική συνεδρίαση, τα μέλη του Δ.Σ., αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας
Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος

Μέλος: Παύλος Ευστ. Δάρας
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής

Διαπιστώθηκε η κατά τον κανονισμό του Συνδέσμου νόμιμη απαρτία και αποφασίστηκε:

  1. Παρέχεται εις τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, κ. Ιωάννη Ν. Βέργο η Εξουσιοδότηση να χειριστεί την υπόθεση παραχώρησης, από τον Δήμο Γορτυνίας, της χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου, εις το χωριό μας, Σέρβου Αρκαδίας, για 99 χρόνια, η οποία έχει ήδη παραχωρηθεί από τον τότε Δήμο Ηραίας (αρ.67/2007), για 20 χρόνια, σύμφωνα με την απόφαση της (αρ. αρ.144/2014) μηνός Φεβρουαρίου 2014, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας.
    Εξουσιοδοτείται ο κ. Ιωάννης Ν. Βέργος να υπογράψει κάθε έγγραφο σχετικό προς αυτή την υπόθεση, προς επίτευξη του σκοπού αυτού, με ενημέρωση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ.
Πρόεδρος: Ιωάννης Κ. Μπόρας

Γραμματέας: Ελένη Κ. Μπόρα
Ταμίας: Ιωάννης Στ. Βέργος
Μέλος: Παύλος Ευστ. Δάρας
Μέλος: Κώστας Γ. Τερζής

Ακριβές απόσπασμα – αντίγραφο των από την 16η Ιουλίου 2018 Πρακτικών του Δ.Σ..

.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η Γραμματέας του Συνδέσμου,
Ελένη Κ. Μπόρα

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )