Έργο βελτίωσης δικτύου ύδρευσης Σέρβου - Αράπηδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας, στις 18 του μήνα Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, ύστερα από την 9229/13-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1) κ. Γιαννόπουλος Ιωάννης                                 Ουδείς

(Δήμαρχος & Πρόεδρος Οικ.Επ.) 

2) κ. Κανελλόπουλος  Κωνσταντίνος

3) κ. Νικήτας Κανέλλος

4) κ. Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος(αναπλ/κό μέλος)

5) κ. Διαμαντοπούλου Τρουπή Μαρίνα (αναπλ/κό μέλος)

6) κ. Σφυρής Μιχάλης

7) κ. Αποστολόπουλος Απόστολος

8) κ. Αναγνωστόπουλος Πάϊκος

9) κ. Κούλης Ευστάθιος

 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και  εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας και εκτός της ημερήσιας διάταξης.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Έργα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία  στο Δήμο Γορτυνίας» (δίκτυο ύδρευσης Σέρβου - Αράπηδες) προϋπολογισμού 41.442,57 € στον Κ.Α. 25.7312.80002.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  238/2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση  41.442,57 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.80002 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2017

2. Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία  στο Δήμο Γορτυνίας» (δίκτυο ύδρευσης Σέρβου - Αράπηδες)

3. Εγκρίνει την αριθ.  134/2017 Τεχνική Μελέτη για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

4. Συστήνει Επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση του έργου  «Έργα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία  στο Δήμο Γορτυνίας» (δίκτυο ύδρευσης Σέρβου - Αράπηδες) αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

Τακτικά Μέλη:

1) Γεώργιος Παπαπέτρου,  ως Πρόεδρος της Επιτροπής

2) Γεωργία Μονοκρούσου, 

3) Γεώργιος Τσίτουρας, 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1) Δημήτριος Κουτσιάδης,  

2) Δημήτριος Κοντός, 

3) Ιωάννης Κούβελος, 

5. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία  στο Δήμο Γορτυνίας» (δίκτυο ύδρευσης Σέρβου - Αράπηδες).

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Τον Φεβρουάριο 1956 έριξε τόσο χιόνι που έκλεισε ο δρόμος και το χωριό αποκλείσθηκε από το υπόλοιπο κόσμο για εβδομάδες. Οι «σάκκινες» με το αλεύρι στα μαγαζιά τελείωσαν και ο κόσμος άρχισε να μην έχει ψωμί. Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Γιώργης Δάρας (Γιώκο-Ντάρας) τηλεφώνησε στο Νομάρχη και του είπε «πεθαίνουμε απαξάπαντες. Ανάγκη να μας στείλετε κατεπειγόντως άλευρα. Μη βραδύνετε». Η νομαρχία ανταποκρίθηκε και την άλλη ημέρα ήρθε ένα ντακότα και έριξε αλεύρι και σιτάρι στα χωράφια, στην απάνω μεριά του χωριού, από τη Ζευγολατίτσα μέχρι το σπίτι του Γιωργιού.