Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο της Μαρίνας Διαμαντοπούλου-Τρουπή.

🇬🇷
Στις 6 Ιανουαρίου 1821 ο Θ. Κολοκοτρώνης, μυημένος φιλικός από το 1818, έφτασε στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας από τα Επτάνησα,  για την Επανάσταση και λίγο αργότερα έλαβε την εξής επιστολή από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας:
 
“Φιλογενέστατε και ανδρείε καπετάν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη!
Ο μεγάλος σου πατριωτισμός και τα ηρωικά σου κατορθώματα, έφθασαν προ χρόνων και εις τας ακοάς μου και εχάρηκα, διότι δεν εξέλιπον ποτέ από την Ελλάδα τοιαύτα παλικάρια, ήθελα δε και προ πολλού να σε γράψω, αλλ’ επειδή εδιέτριβες εις έναν τόπον, όπου η μισέλλην διοίκησις των Άγγλων παρετήρει με τέσσερα μάτια και τα μικρότερα κινήματα μας δεν ετόλμησα δια να μη σε προξενήσω κανένα κίνδυνον. Τώρα δε όπου έμαθα ότι επάτησες εις τα ιερά της πατρίδος μας χώματα, τώρα τρέχω να σε παραστήσω την χαράν επειδή ελπίζω ότι η αυτού παρουσία σου θέλει ωφελήσει μεγάλως την πατρίδα μας.
Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι ομογενείς καπιτάνοι σε έχουσιν εις μεγάλην υπόληψιν. Όθεν πάσχισον όπου εις τας τωρινάς φωνάς της πατρίδος μας, όλα τα κινήματα σας να μη αποβλέπωσιν εις όφελος ούτε του ενός μέρους των τυράννων ούτε του άλλου, αλλά με τα έξοδα εκείνου να ωφελήσητε το κοινόν της Ελλάδος, δια να ήναι δε σύμφωνα ταύτα τα κινήματα σας με τον λοιπόν διοργανισμόν της πατρίδος μας σε γράφω τα όσα πρέπει να εξακολουθήσητε, και εις όσα πρέπει να παρακινήσης και τους λοιπούς καπεταναίους δια να εκτελεσθώσι ταύτα αμέσως.
α) Αγάπη, ομόνοια, αδελφότης, ένωσις, και σύμπνοια να θεωρήται ως μονον ασφαλές θεμέλιον και στήριγμα των πράξεων σας.
β) Να πασχίσητε παντοιοτρόπως εις το να φυλάττητε μίαν συμμαχίαν μετά του Αλή-πασά, τοιαύτην όμως ώστε αφανίζοντες τους βασιλικούς να έχητε αυτόν πάντοτε εις το χέρι σας με όλα του τα πλουτη δια να μην ημπορέση ποτέ να ξαναγίνη εκέινο όπου ήτον προ του πολέμου.
γ) Να προσπαθήσητε να συνάξετε παληκάρια, άρματα, μπαρούτι, βόλια και καθεξής όσα περισσότερα ήθελεν ημπορέσει έκαστος.
δ) Εις τους λόγους και υποσχέσεις των βασιλικών ή της Πόρτας, να μη δώσητε ποτέ καμμίαν πίστιν, επειδή και ηξεύρω βεβαιότατα ότι θέλουν μεταχειρισθή κάθε τρόπον εις το να σας απατήσωσι.
ε) Φαινόμενοι ότι υπερσπίζεσθε και πολεμείτε κατά των εχθρών του Αλή-πασιά πασχίσετε να διώξετε εξ όλης σχεδόν της Ηπείρου τα βασιλικά στρατεύματα, ώστε εις τας πρώτας σάλπιγγας της πατρίδος να ήναι ελεύθερα εκείνα τα μέρη και ωχυρωμένα από ανδρείους Έλληνας.
στ) Ο διορισθείς κατά του Αλή-πασιά Μωραβαλισί Χουρσίτ-πασιάς είναι ο ίδιος όστις επολέμησε και ηχμαλώτισε την Σερβίαν αφού την εγέλασε με τας υποσχέσεις του, τούτο είναι αρκετόν παράδειγμα προς εσάς, δια να μην απατηθήτε ομοίως.
ζ) Να προσποιήσθε την μεγαλητέραν πίστιν και αφιέρωσιν προς τον Αλή-πασά, δια του οποίου μέσου να δυνηθήτε ν’ αποσπάσητε την εμπιστοσύνην του ιδίου προς τους περί αυτόν Τούρκους, δια να τον έχητε πάντοτε εδικόν σας.
η) Ο μεν Πατριάρχης βιαζόμενος παρά της πόρτας σας στέλλει αφοριστικά και εξάρχους, παρακινώντας σας να ενωθήτε με την πόρταν, εσείς όμως να τα θεωρητε ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βίαν και δυναστείαν και άνευ θελήσεως του Πατριάρχου.
Αν λοιπόν φίλτατε μου Κολοκοτρώνη εναγκαλησθήτε την ομόνοιαν, εάν θυσιάσητε τα μερικά συμφέροντα σας και λησμονήσατε διόλου όλα τα εναντία πάθη, και τέλος πάντων ακολουθήσητε τους ανωτέρω κανόνας, έστε βέβαιοι ότι με την βοήθειαν του προστάτου της δικαιοσύνης θέλετε δυνηθή να συντρίψητε με μεγάλην ευκολίαν τον τυραννικόν ημών ζυγόν, θέλετε στεφανώσει τας κεφαλάς σας με τους αμαράντους στεφάνους της δόξης, τα ονόματα σας θέλουσιν εγχαραχθή με χρυσά γράμματα εις τον ναόν της αθανασίας, και θέλουν αξιωθή του αιωνίου μακαρισμού.
.
Εν Κισνόβη την 29 Ιανουαρίου 1821
Αλέξανδρος Υψηλάντης “
.
Από τα “Ελληνικά Υπομνήματα” του Ιωάννου (Γενναίου) Θ. Κολοκοτρώνη, έκδοση 1856
 (ΧΙΜ)
 
 

Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )