.

Με δεδομένο πως σε λίγες μέρες (6-10-19) θα γίνουν αρχαιρεσίες στο Σύνδεσμο, για ανάδειξη νέας διοίκησης, η Επιτροπή Διαχείρισης της Ιστοσελίδας θεώρησε χρήσιμο να δημοσιεύσει το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

Έτσι θα ενημερωθούν τόσο η Εφορευτική Επιτροπή, που έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών, όσο και οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Επί πλέον θα ενημερωθούν και όλοι οι πατριώτες, που την Κυριακή 6 Οκτωβρίου καλούνται να προσέλθουν στο γραφείο του Συνδέσμου «απαξάπαντες», να εκτελέσουν το Συλλογικό και πατριωτικό τους χρέος.

Το σχετικό άρθρο του καταστατικού αναφέρει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ. 

ΑΡΘΡΟ 25ο. Η τριμελής εφο­ρευτική επιτροπή που εκλέχτηκε κατά την τακτική ΓΣ φροντίζει για την έκδοση κοινού ψηφοδελτί­ου πριν την ημερομηνία εκλογών, στο οποίο γράφονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων, για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.,

με απόλυτη αλφαβητική σειρά, επωνύμου, βαπτιστικού και ονόματος πατρός.

Για την διενέργεια αρχαιρεσιών πρέπει να δηλώσουν τουλάχιστον εννέα μέλη για το ΔΣ και τρία για την Ε.Ε. Αν δεν συγκεντρωθεί ο αριθμός αυτός οι εκλογές μετατίθενται για μία εβδομάδα. Αν και τότε η προσπάθεια είναι ανεπιτυχής συγκαλείται εκ νέου ΓΣ.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στην εφορευ­τική επιτροπή τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών.

Πριν την έναρξη των αρ­χαιρεσιών, η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και αρχίζει την ψηφοφορία την οποία εποπτεύει σε όλη την διάρκειά της.  Μετά το τέλος αυτής καταμετρά τα ψηφοδέλ­τια, αποσφραγίζει αυτά μπροστά στα μέλη του Συνδέσμου που τυχόν παρευρίσκονται, ανακηρύσσει αυτούς που εκλέχθηκαν, συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας μαζί με κατάλο­γο ψηφισάντων και τα παραδίνει την ίδια μέρα στον Γ.Γ. του Δ.Σ., ενώ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. Θεωρείται ότι έχουν εκλεγεί τα εννέα (9) σχετικώς πλειονοψηφήσαντα μέλη, ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται επιλαχόντα κατά την σειρά επιτυχίας του καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται από την Εφ. Επιτροπή κλήρωση. Απαγορεύεται η δια αντιπροσώπου ψηφοφορία σε όλους καθώς και η ψηφοφορία

σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους. Πληρωμή γίνεται και κατά την ημέρα των εκλο­γών.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, το σχετικό άρθρο αναφέρει:

Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να ελέγχει την ταμειακή και διαχειριστική κατά­σταση του Συνδέσμου, οποτεδήποτε (τουλάχιστον πριν από κάθε ΓΣ, συντάσσει έκθεση πού υποβάλλει στη Γ.Σ.)

και παράλ­ληλα καταχωρεί τα στοιχεία στα πρακτικά της. Σε περίπτωση πού παραι­τηθεί κάποιο μέλος αυτής αναπληρώνεται από το πρώτο ανα­πληρωματικό. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Ε.Ε. στο Δ.Σ., αυτό έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γ.Σ. Η θητεία της ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ.

ΥΓ. Είναι γνωστό πως η ετήσια συνδρομή είναι 30 ευρώ. Οι υποψήφιοι αν δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους (και προς διευκόλυνσή τους) μπορούν να το δηλώσουν στα μέλη της Εφ. Επ. και να την πληρώσουν την ημέρα των εκλογών, όπως γινόταν και σε παρελθούσες αρχαιρεσίες. Προφανώς όλοι μπορούν να την πληρώσουν την συνδρομή τους από πριν, είτε στον ταμία, είτε μέσω τραπέζης στους λογαριασμούς που αναγράφονται στον «Αρτοζήνο».

Χ. Ι. Μαραγκός

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ.

 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το Δημοτικό Σχολείο άρχισε να χτίζεται τον Αύγουστο του 1936. Επειδή τότε δεν πήγαινε αυτοκίνητο στου Σέρβου, τα τσιμέντα τα κουβάλησαν με μουλάρια από τα Λαγκάδια. Τις σιδερόβεργες όμως για την πλάκα, λόγω του μήκους τους και της φύσης του μονοπατιού δεν μπορούσαν να τις φορτώσουν στα ζώα και γι' αυτό τις κουβάλησαν οι Σερβαίοι στον ώμο από τα Λαγκάδια. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν μετά το 1949. Οι αίθουσες του σχολείου άνοιξαν για τους μαθητές το 1954.