Η κατωτέρω απόφαση της Ε.Δ. της ιστοσελίδας, δεν ισχύει πλέον, με απόφαση του Δ.Σ. της 20ης-11-2018, και επανεξέταση αυτής της απόφασης  από το Δ.Σ της 9-2-2020.

 

Για το Δ.Σ του Συνδέσμου,
η γραμματέας του Δ.Σ. και πρόεδρος της ΕΔ της ιστοσελίδας,
Ελένη Κ. Μπόρα
25-2-2020

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ SERVOU.GR, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕΡΒΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αθήνα 19.10.2017

Εισαγωγή

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας, με την απόφασή του, της 12.10.2017, αποφάσισε τη συγκρότηση 5μελούς επιτροπής, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας του, servou.gr

Μετά επιμελή διαβούλευση των μελών και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκαν τα παρακάτω. Να σημειωθεί πως οι αποφάσεις είναι σύμφωνες με τα άρθρα του κανονισμού της ιστοσελίδας και του καταστατικού του Συνδέσμου, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Γ.Σ. και τα οποία υπερισχύουν των όποιων αποφάσεων της σημερινής ή όποιας μελλοντικής Επιτροπής.

Άρθρα.

1.α. Σύμφωνα με τον κανονισμό (Άρθρο 3/ Β: Αρμοδιότητες "Επιτροπής διαχείρισης"): «Κάθε επιτροπή θα εκλέγει τον πρόεδρό της, που θα είναι μέλος του ΔΣ.», η επιτροπή μας ορίζει ως πρόεδρο το μέλος της Ελένη Μπόρα, που είναι γραμματέας του Δ.Σ. και superuser της ιστοσελίδας. Η πρόεδρος θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1.β.
θα έχει το συντονισμό του όλου έργου της επιτροπής και η ψήφος της θα υπερισχύει, σε περίπτωση ισοψηφίας.
1.γ. οφείλει να κοινοποιεί σε όλα τα μέλη της επιτροπής ο,τιδήποτε περιήλθε σε γνώση της, σε σχέση με την ιστοσελίδα (το ίδιο ισχύει για όλα τα μέλη της επιτροπής).
1.δ. θα ενημερώσει το ΔΣ του Συνδέσμου, για τις ληφθείσες αποφάσεις της επιτροπής, θα τις καταχωρεί στα αρχεία του Συνδέσμου και θα ενημερώνει γενικά το ΔΣ για το έργο της Επιτροπής.

***

2.α. Η διαδικασία ανάρτησης των άρθρων θα γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον κανονισμό, όπου αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί: (Άρθρο 3/Γ: Καθήκοντα μελών επιτροπής διαχείρισης):
«… Όποιο από τα μέλη της επιτροπής έχει άρθρο-θέμα προς ανάρτηση (είτε είναι ο ίδιος αρθρογράφος-δημιουργός, είτε έχει περιέλθει σε αυτόν από άλλο αρθρογράφο-δημιουργό) θα το στέλνει στα άλλα μέλη της επιτροπής, με e-mail, διατυπώνοντας πρώτα ο ίδιος τη δική του θέση. Επίσης θα στέλνει και τυχόν φωτογραφίες που έχει προς ανάρτηση (εάν όλα τα μέλη της επιτροπής μπορούν να μπουν στα "δοκιμαστικά", μπορεί το άρθρο -αντίγραφο- να αναρτάται εκεί προς μελέτη και να μην στέλνεται στα προσωπικά e-mails, οφείλει όμως αυτός που το ανάρτησε να ειδοποιήσει σχετικά τα μέλη της επιτροπής)…»
2.β. Προσθήκη στο πιο πάνω άρθρο του κανονισμού:
Όποιο άρθρο τοποθετείται στα δοκιμαστικά, δεν πρέπει να είναι επισκέψιμο από τα μέλη της ιστοσελίδας, πριν την οριστική του ανάρτηση στην κανονική του κατηγορία. Ο τρόπος θα συζητηθεί και θα εφαρμοστεί από τους 3
superusers.

***

3.α. Τα άρθρα που θα υποβάλουν οι 2 editors (τα 2 μέλη της επιτροπής που δεν είναι superusers), ή μέλη της ιστοσελίδας, στην κατηγορία/ενότητα των δοκιμαστικών, θα αναρτώνται από την πρόεδρο, η οποία θα επικοινωνεί μαζί τους, για τυχόν διευκρινήσεις. Μπορεί η πρόεδρος να αναθέτει την ανάρτηση τέτοιων άρθρων και στους 2 άλλους superusers της ιστοσελίδας.
3.β. Για να αναρτηθεί ένα άρθρο πρέπει να συγκεντρώνει 3 ΟΚ, από τα 5 μέλη της επιτροπής. Με 2 ΟΚ (αν δηλαδή λείπει μια απάντηση), αναρτάται, αν στις θετικές ψήφους είναι και αυτή της προέδρου. Διαφορετικά, το άρθρο θα προωθείται στο Δ.Σ., να λάβει αυτό την τελική απόφαση, αν δηλαδή αναρτηθεί με ευθύνη του ΔΣ ή απορριφτεί οριστικά. Με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, θα προωθούνται και τα άρθρα με 1 ή καμία θετική ψήφο.
3.γ. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής δεν απαντήσει, εντός 5 ημερών, η διαδικασία συνεχίζεται, με τις θέσεις των υπολοίπων μελών (Άρθρο 3/Γ: Καθήκοντα μελών επιτροπής διαχείρισης).
3.δ. Από οποιονδήποτε από τους 3 superusers μπορούν να αναρτώνται «τα κοινωνικά θέματα» χωρίς απόφαση της επιτροπής ( Άρθρο 3/ Γ). Τα μνημόσυνα συμπεριλαμβάνοντα στα κοινωνικά θέματα, επίσης.
3.ε. Στα «τελευταία αναρτημένα άρθρα» δεν πρέπει να περιλαμβάνονται 2 άρθρα του ίδιου αρθρογράφου (πλην φυσικά των κοινωνικών).
3.ζ. Τα άρθρα από τα πρακτικά του ΔΣ, ή άλλες δραστηριότητες του ΔΣ, θα αναρτώνται με υπογραφή προέδρου επιτροπής και προέδρου ΔΣ, χωρίς να περάσουν από την επιτροπή της Ιστοσελίδας.

***

4.α. Κάθε ένας από τους 3 superusers ελέγχει, με ιδιαίτερη προσοχή, τυχόν οπτικοακουστικό υλικό, που περιλαμβάνει το άρθρο που ανάρτησε, καθώς και το εάν η εμφάνισή του είναι καλή, σε μεγάλη οθόνη (DesktopPC) αλλά και σε μικρή οθόνη κινητού τηλεφώνου.
4.β. Με την ίδια προσοχή, οφείλει ο superuser να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχουν τα συστήματα Joomla και c-panel της ιστοσελίδας (είναι ο μόνος που έχει εξουσιοδότηση να τα χρησιμοποιεί), ώστε το άρθρο να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες (κατάλληλες φωτογραφίες, links, κλπ) και να έχει την καλύτερη δυνατή εμφάνιση.

4.γ. Κανένας από τους 3 superusers «… να μην επεμβαίνει σε άρθρα που ανάρτησε άλλος διαχειριστής Αν τυχόν διαπιστώσει κάποιο λάθος ή νομίζει πως χρειάζεται κάποια αλλαγή, οφείλει να ενημερώσει τον διαχειριστή που ανάρτησε το άρθρο και την επιτροπή διαχείρισης και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση να φέρνει το θέμα στο ΔΣ.» (Άρθρο 3/Δ: Καθήκοντα διαχειριστή).

4.δ. Οι superusers θα συνεννοηθούν για τον τρόπο διακίνησης των 10 άρθρων κάτω από «τα τελευταία αναρτηθέντα».

***

5.α. Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα νεώτερα μέλη της Επιτροπής να εκπαιδευτούν στην εγκατάσταση και επέκταση προγραμμάτων (Extensions), να τα ενεργοποιούν ή να τα απενεργοποιούν, εκ των οποίων σπουδαιότερα είναι εκείνα που έχουν σχέση με την Οργάνωση του περιεχομένου, τη λειτουργικότητα και την Ασφάλεια της ιστοσελίδας.

5.β. Είναι αυτονόητο ότι τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό λειτουργίας της ιστοσελίδας υπερτερούν των αποφάσεων της παρούσης επιτροπής, στην περίπτωση που μελλοντικά προκύψουν διαφορές ερμηνείας από μέλη της Επιτροπής

5.γ. Οποιαδήποτε αλλαγή, στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας, πρέπει να έχει την έγκριση του ΔΣ του Συνδέσμου.

5.δ. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα της ιστοσελίδας και για οποιαδήποτε συνεννόηση με την εταιρία e-provoli, που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας, θα γίνεται σχετική ενημέρωση όλων των μελών.

Η πρόεδρος,
Ελένη Κ. Μπόρα
Τα μέλη:
Παύλος Ευστ. Δάρας
Ιωάννης Στ. Βέργος
Χρήστος I
. Μαραγκός
Θεόδωρος Γ. Τρουπής


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το 1952 εκδηλώθηκε επιδημία τύφου στο χωριό. Οι υγειονομικές αρχές τότε θεώρησαν σαν αιτία της μόλυνσης τις κορύτες στις βρύσες και στα πλαίσια των έργων εξυγίανσης αντικατέστησαν τις καλαίσθητες πέτρινες πελεκητές κορύτες με ακαλαίσθητους μεταλλικούς σωλήνες. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι το νερό θα μπορούσε να είχε μολυνθεί από το πέρασμά του κάτω από αυλές και σπίτια, αφού οι βρύσες ήταν σε σημείο χαμηλότερο από τα σπίτια. Το υδραγωγείο που έφερε καθαρό νερό από την Κοκκινόβρυση έγινε αργότερα, το 1959.