ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΟΥ

Το Πολιτιστικό Κέντρο Σέρβου, όπως γνωρίζουμε όλοι οι πατριώτες, έγινε από τον Σύνδεσμο Σερβαίων "Η Κοίμηση της Θεοτόκου", σε συνεργασία με τον τότε Δήμου Ηραίας -νυν Δήμος Γορτυνίας. 

Ο Σύνδεσμος Σερβαίων διέθεσε μόνο για την κατασκευή του ακινήτου, περί τις 100.000 Ευρώ, από προσφορές πατριωτών, αλλά και πολλή προσωπική τους εργασία. Η αγορά είχε προηγηθεί από τη δωρεά κατά το ήμισυ από τους κληρονόμους του ιδιοκτήτη Ευθυμίου Δημητρόπουλου, και το άλλο ήμισυ από δωρεές πατριωτών και του Συνδέσμου, οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς σε άλλα άρθρα.

Το θέμα της Παραχώρησης Χρήσης του Π. Κ. στον Σύλλογο, για 99 χρόνια, η τακτοποίηση κάποιων ‘αυθαιρεσιών’ και η Αλλαγή Χρήσης των χώρων στο ακίνητο, απασχολούσαν και απασχολούν τον Σύνδεσμο από το 2011.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ενημερώνει τους πατριώτες ότι η Παραχώρηση της Χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου στον Σύνδεσμο από τον Δήμο Γορτυνίας για 99 χρόνια δεν τελεσφόρησε. Πραγματοποιήθηκε, όμως η Νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών και η Αλλαγή Χρήσης του.

Περιληπτικά, με χρονολογική σειρά, το θέμα της Παραχώρησης του Π.Κ. στον Σύνδεσμο Σερβαίων, για 99 χρόνια, έχει ως εξής:

1)  Στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, 10-3-2013 και 17-8-2013, ψηφίστηκε, με απόλυτη πλειοψηφία, να αποσταλεί επιστολή προς την τότε αντιδήμαρχο, κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή, όπου ζητούσαμε να φέρει το αίτημά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτυνίας, καθώς επίσης στην ημερομηνία της συζήτησης να παρίστανται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, κ. Ι. Μ. Ρουσιάς, και μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων

2)  Ο τότε Γραμματέας του Συνδέσμου, κ. Μαρίνος Ι. Ρουσιάς, πέτυχε, με την εισήγηση του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, κ. Ι. Μ. Ρουσιά, την από 28-2-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε Δήμου Ηραίας -νυν Δήμου Γορτυνίας, για την Παραχώρηση της Χρήσης του Π.Κ. στον Σύνδεσμο, για 99 χρόνια.

3)   Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε Δήμου Ηραίας -νυν Δήμου Γορτυνίας, στις 28-2-2014είναι η εξής:

α. Ο Δήμος κάνει δεκτή την εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Σέρβου και εγκρίνει τη Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης του δημοτικού ακινήτου Πολιτιστικό Κέντρο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα, στον Σύνδεσμο Σερβαίων, για 99 έτη συνολικά, από το έτος 2007 που παραχωρήθηκε αρχικά με απόφαση του Δήμου Ηραίας (αρ. 67/2007). ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ90-Ο87. Ο Σύνδεσμος ασκεί δραστηριότητα που είναι κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

β. Για τη Χρονική Επέκταση της Παραχώρησης, θα υπογραφή Σύμβαση μεταξύ του νυν Δήμου Γορτυνίας και του Συνδέσμου Σερβαίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τον καθορισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

γ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος, να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.


Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28-2-2014, έλαβε τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου 044... ως αναφέρεται στα έγγραφα

 

Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στη Διαύγεια και πήρε Α.Α.Δ.Α., αλλά έκτοτε εκκρεμεί.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, κ. Ι. Σπ. Γιαννόπουλος, μέχρι και την ημερομηνία των εκλογών του 2019, απέφυγε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Παραχώρησης, όπως όριζε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρότι πέρασαν 5 χρόνια.

Απομένει η τελική υπογραφή του Δημάρχου Γορτυνίας στη Συμβολαιογράφο, την οποία όρισε ο Δήμαρχος, για τη (Συμβολαιογραφική) Παραχώρηση του κτιρίου, από τον νυν Δήμο Γορτυνίας στον Σύνδεσμο Σερβαίων.

Για να ολοκληρωθεί η Σύμβαση, έπρεπε καταρχήν να γίνει Νομιμοποίηση του συνόλου των παραπάνω ‘αυθαιρεσιών’ στο ακίνητο.

4)    Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων, στη συνεδρίαση της 16-7-2018, απεφάσισε και έδωσε Εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Ιωάννη Ν. Βέργο, να συνεργαστεί με τη Δημοτική Αρχή και να προωθήσει το θέμα του Π. Κ. Σέρβου στους αρμόδιους του Δήμου Γορτυνίας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παραχώρησης Χρήσης του ακινήτου του Π.Κ. στον Σύνδεσμο Σερβαίων, για 99 χρόνια.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ι. Ν. Βέργος, μαζί με τον Ταμία του Συνδέσμου, κ. Ιωάννη Στ. Βέργο, συνάντησαν τον Δήμαρχο Γορτυνίας, κ. Ιωάννη Σπ. Γιαννόπουλο, ώστε, προ των εκλογών του 2019, να είχε τακτοποιηθεί το θέμα. Εδόθη η υπόσχεση από τον Δήμαρχο, και έτσι, κατόπιν, δημοσίως, μέσω του facebook και της ιστοσελίδας servou.gr,  ο κ. Ι. Στ. Βέργος εξέφρασε ευχαριστίες στον Δήμαρχο, αλλά ο Δήμαρχος δεν υπέγραψε την Παραχώρηση Χρήσης του Π.Κ. για 99 χρόνια, όπως είχε υποσχεθεί, και εκκρεμεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5)    Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Ν. Βέργος, μετά από κατάλληλες ενέργειες με τους αρμόδιους στον Δήμο, όπου η κυρία Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή ήταν Δημοτικός Σύμβουλος, και κατόπιν συνεργασίας με τον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, κ. Σπήλιο Μπαμπαλή, προσκόμισε στον Σύνδεσμο αντίγραφα παραστατικών (όλα αρχειοθετημένα στο γραφείο του Συνδέσμου), για τη Νομιμοποίηση και Αλλαγή Χρήσης του Π. Κ., του οποίου όμως η πλήρης κυριότητα ανήκει ακόμα στον Δήμο.

Στις 18-2-2019, ο κ. Ι. Ν. Βέργος έλαβε από τον Μηχανικό, κ. Μπαμπαλή, τα έγγραφα της «Υπαγωγής» με τα οποία ορίζεται η τακτοποίηση των παραπάνω θεμάτων και η Αλλαγή Χρήσης των ορόφων του Π.Κ..

Σύμφωνα με την «Υπαγωγή», το υπόγειο με την ονομασία "γκαράζ" μετονομάζεται σε Αποθήκη, και ο 1ος όροφος με την ονομασία "αποθήκη" μετονομάζεται σε Πνευματικό Κέντρο καθώς και το κιόσκι.

Τα έγγραφα της «Υπαγωγής» θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα servou.gr και θα δημοσιευθούν και στην εφημερίδα «Αρτοζήνος», ώστε να γίνουν, μαζί με τα Συμβόλαια και τις Άδειες του Π.Κ. (των οποίων η ανάρτηση έπεται), κτήμα των πατριωτών και ιδιαίτερα των νέων.

6)    Με το σημερινό statusquo, o Σύνδεσμος έχει το δικαίωμα Χρήσης του Π.Κ. μέχρι το 2027 (δηλαδή 7 χρόνια από σήμερα) όπου λήγει η Σύμβαση που υπογράφηκε από τον πρώην Δήμαρχο Δήμου Ηραίας, κ. Σταύρο Χριστόπουλο.

 

Υ.Σ. Για την ενημέρωση των πατριωτών σχετικά με το θέμα του Π.Κ. Σέρβου:

1. Τα Πρακτικά των παλαιότερων Γ.Σ., και των Δ.Σ. του Συνδέσμου Σερβαίων, και 
Άρθρα σχετικά με το Π.Κ., τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, servou.gr και δημοσιεύονται στην εφημερίδα "Ο Αρτοζήνος".

2. Τα έγγραφα της «Υπαγωγής» και επιπλέον έγγραφα που συγκέντρωσε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ι. Ν. Βέργος, τα οποία βρίσκονται στα γραφεία του Συνδέσμου (αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκελο), και συνοπτικά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στην εφημερίδα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
η Γραμματέας του Συνδέσμου, 
Ελένη Μπόρα
26-9-2019

 

Κλικ ΕΔΩ 

ΥΠΑΓΩΓΗ στο Νόμο για το Πνευματικό Κέντρο Σέρβου

10.3.2013 Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

17.08.2013 Πρακτικά Γ.Σ. του Συνδέσμου


 


Εικόνες από το χωριό

 

Newsflash - Ξέρετε ότι...

Το χωριό μας αναφέρεται στα Κατάστιχα του Δήμου (kaza) Καρύταινας (περίοδος 1566-1574). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο φαίνεται  ότι είχε 22 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 10 άγαμους μη Μουσουλμάνους κατοίκους. Κατ' εκτίμηση είχε περί τους 120 κατοίκους. Το χωριό Αρτοζήνος, το οποίο επίσης αναφέρεται στα ίδια Κατάστιχα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Είχε 132 σπίτια μη Μουσουλμάνων και 39 άγαμους μη Μουσουλμάνους. Κατ' εκτίμηση είχε 726 κατοίκους.
(Πηγή: Ιστοσελίδα Arcadians.gr. Εισήγηση για τη Δημογραφική Σύνθεση Λεονταρίου-Καρύταινας http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2 )